ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายรุ่งโรจน์ ขยายผล
[email protected]; [email protected]
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ปริญญตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) วิชาเอก คณิตศาสตร์ ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาเอก บริหารการศึกษา