ประวัติ

โรงเรียนบ้านโนนรังก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2484 โดยนายลำพอง วิโรจน์กุลทอง สารวัตรศึกษาอำเภอเพ็ญอเป็นผู้จัดตั้งโดยให้ชื่อว่า โรงเรียนอนุบาลสุมเส้า(วัดบ้านหนองผือ)เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ณ ศาลาวัดบ้านหนองผือ โดยมีนายเผย ทาสีดำ เป็นครูใหญ่
ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา ให้นักเรียนมีคุณธรรม นำความรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ นำภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ บริหารการศึกษษแบบมีส่วนรร่วม

คำขวัญ

ศึกษาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา

พันธกิจ

1.พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ จัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
2.สนับสนุนให้เด็กในวัยเรียนได้รับการศึกษาทุกคน เต็มตามศักยภาพ
3.พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
4.ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
5.ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
6.พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
7.พัฒนาครูตามมาตรฐานสู่ความเป็นมืออาชีพ
8.โรงเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา นำภูมิปัญญาและเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้
9.พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยองค์คณะบุคคล ชุมชน บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

เป้าหมาย

1.โรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาและจัดการด้านการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
2.นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีประสิทธิภาพ
3.นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
4.นักเรียนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี สามารถศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
5.ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ สามารถปฎิบัติหน้าที่ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นแบบอย่างที่ดี
6.ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาตามความต้องการของท้องถิ่น
7.พัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน(SBM)

อักษรย่อ

นรผ.

ปรัชญา

วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน เสฏโฐ
คนมีความรู้และประพฤติดี คือผู้ประเสริฐ