บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายพรชัย บัวสิม
[email protected]
ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (ค.บ.)
นายประเวทย์ บัวแก้ว
ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอก การบริหารโรงเรียน (ค.บ.)
นายโยธิน โลมิน
ครู
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกประถมศึกษา (ค.บ.)
นายพุทธา บัวผัน
ครู
ปริญญาตรี พธ.บ. (วิชาเอก รัฐศาสตร์)
นางจินตนา บุญคำมูล
ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) วิชาเอกวิทยาสาสตร์
นางสรัญญา บัวสิม
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ปริญญาครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (ค.บ.)
นางสาวมณีจันทร์ แฮดเฝื้อย
ครูอัตราจ้างชั่วคราว
ปริญญาตรี (เอกสถิติประยุกต์)
นางนงลักษณ์ ชาญโคตรพันธุ์
ครู
ปริญญาตรี ค.บ. (ศิลปศึกษา)
นางนงค์นุช สักเสน
ครู
ปริญญาตรี ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
นายวินัย อินทร์ลา
นักการภารโรง
มัธยมศึกษาปีที่ 3