คณะกรรมการนักเรียน

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เด็กหญิงณัฐธิดา สมศรี
ประธานนักนเรียน
เด็กชายกิตติชัย นันทะมีชัย
รองประธานนักเรียน
เด็กหญิงวันวิสา รักญาติ
รองประธานนักเรียน
เด็กหญิง วราภรณ์ อมศรี
กรรมการและเลขานุการ