ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายอดุลย์ สาวิยะ
[email protected]
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพองหนีบ
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา
นายดิเรก ศรีโยธา
[email protected]
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพองหนีบ
วุฒิ ค.ม. วิชาเอก การบริหารการศึกษา