คณะกรรมการนักเรียน

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
เด็กหญิงพรทิพา คำตื้อ
-
ประธานนักเรียน
ด.ญ.ขนิษฐา คำตื้อ
-
รองประธาน
นายบัญชา ยาระงับ
-
รองประธาน