บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางสมควร ศรีโยธา
[email protected]
ครู คศ.2 (ไปช่วยราชการ)
เทคโนโลยีการศึกษา (กศ.ม.)
นางบุษกร พงษ์นาม
[email protected]
พนักงานราชการ
ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์
นายหัสดี มูลบุรี
[email protected]
พนักงานบริการ
ม.3
นายภาณุพงศ์ สาวิยะ
ครู
ค.บ. ประถมศึกษา
นายศักดิ์ดา สุทารัตน์
[email protected]
ครูผู้ช่วย
ปริญญาตรี สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ราชภัฏอุดรธานี
นายปรีชา คำอยู่
พนักงานธุรการ