ประวัติ

โรงเรียนบ้านพองหนีบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42180 อยู่ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 มีเนื้อที่ 18 ไร่ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราวที่ชาวบ้านสร้างขึ้น มีนายสมชาย กระจ่างก้อย ศึกษาธิการอำเภอภูกระดึง เป็นประธานเปิด มีนายนิวัฒน์ กัลยา เป็นครูใหญ่ เป็นคนแรก
 ปี พ.ศ. 2516 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป. 1 ฉ ขนาด 2 ห้องเรียน
 ปี พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างบ้านพักครู ขนาด 2 ห้องนอน จำนวน 1 หลัง
 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2523 ทางโรงเรียนได้โอนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกโรงเรียน ไปสังกัดสำนักงานประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวง
ศึกษาธิการ
 ปี พ.ศ. 2527 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 102/26 จำนวน 1 หลัง
 ปี พ.ศ. 2528 ได้งบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ 33
 ปี พ.ศ. 2531 ได้งบประมาณสร้างส้วม แบบ สปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง


 ปี พ.ศ. 2535 ได้รับงบประมาณสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ 33 พิเศษ
 ปี พ.ศ. 2547 ได้ปรับโครงสร้างการบริหาร ทุกโรเรียนไปสังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

วิสัยทัศน์

ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ เน้นคุณธรรมความรู้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพี่ยง สู่สถานศึกษา พัฒนาบุคลากร และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยความร่วมมือของชุมชน

คำขวัญ

ใฝ่รู้ ประพฤติดี มีคุณธรรม

พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้คู่คุุณธรรม
2. มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
3. ระดมทรัพยากรในการศึกษาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
4. ส่งเสริมให้บุคคลากรได้รับการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ

เป้าหมาย

1. นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. นักเรียนได้การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน
3. มีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นสวยงาม เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และมีความปลอดภัย
4. ชุมชนให้การร่วมมือในการจัดการศึกษา
5. บุคคลากรได้รับการพัฒนามารตฐานวิชาชีพ

อักษรย่อ

พ.น.

ปรัชญา

ปัญญาเป็นแสงสว่างแห่งโลก