ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางสาวศุภรพิชญ์ เชิดชน
ผอ.รร./13มค.55
ศศ.ม.
จุฬา ศรีบุตตะ
[email protected]
ครูคศ.3/26กค..54-13มค.55
ศศ.ม.(พัฒนาสังคม)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
นายนพพร พรมแพง
[email protected]
ผอ.ร.ร.18 มิ.ย53-25กค.54
คม.บริหารกาศึกษา
นางทวีชัย ศรีบุตตะ
[email protected]
ครูชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.รร.2553-9มิย.53
ค.บ.ภาษาไทย
นายเด็ดดวง ชมศิริ
ผอ.รร.9ธค.49ถึง15มค.53
คม.(บริหารการศึกษา)
นายบุญน้อม จำพล
ผู้อำนวยการโรงเรียน2548-2549
คม.(บริหารการศึกษา)
นายสิทธิชัย เขจรไชย
ครูใหญ่ 2546-2547
คม.(บริหารการศึกษา)
นายกำจัด คะโยธา
ครูใหญ่ 2544-2545
คม.บริหารการศึกษา