ประวัติ

ประวัติหมู่บ้านนาไคร้ ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46110
แผนที่บ้านนาไคร้ ทางหลวงแผ่นดินสายมุกดาหาร-ขอนแก่นหมายเลข 2042 ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 97 กิโลเมตร ติดเขตรอยต่อจังหวัดมุกดาหารต่อสุดเขตประเทศลาวด้านทิศตะวันออก ห่าง จ.มุกดาหาร 67 กิโลเมตร
ทิศเหนือ จด วนอุทยานภูผาวัว และ เขตอ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
ทิศใต้ จด บ้านสวนผึ้ง ต.เหล่าไฮงาม บ้านภูเขาทอง อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก จด บ้านขุมขี้ยาง บ้านคำพอก อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร
ทิศตะวันตก จด อบต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
บ้านนาไคร้ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2512 โดยมีนายบุญคำ แพงพุด และ นายผัน เสียงล้ำ ได้อพยพมาอยู่ตั้งบ้านเรือนเป็นกลุ่มแรก โดยมี คุณตาแดง ศรีบุตตะ คุณตาเผย อัฐนาค คุณตาขวัญ หนองสูง ราษฎรชาวบ้านโคกโก่งได้ออกมาตั้งบ้านเรือนกลุ่มที่สอง มีประชากร 12 หลังคาเรือน ประชากรประมาณ 60 คน และได้ขอจัดตั้งหมู่บ้านไปที่อำเภออย่างถูกต้อง เมื่อปี พ.ศ.2515 ต่อมาได้ ตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อของเจ้าของที่นาคือ คุณตาไคร้ แพงพุด การเรียกชื่อหมู่บ้านนาไคร้จากบ้านนาตาไคร้ได้กลายมาเป็นบ้านนาไคร้เพราะเรียกชื่อได้ง่ายกว่าต่อมาจึงเรียกชื่อกันว่าบ้านนาไคร้ และ ได้เรียกชื่อนั้นต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ ชาวบ้านได้เลือกตั้งผู้นำชุมชนขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่บ้านประจำหมู่บ้านโดยได้ นายผัน เสียงล้ำ ผู้ที่ออกมาอยู่ก่อนได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านอย่างเอกฉันท์ และมีการหารือกันเรื่องสถานที่ตั้งโรงเรียน ตั้งวัดเพื่อรองรับการเล่าเรียนของบุตรหลานที่มีความลำบากในการเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนแม่(ร.ร.บ้านโคกโก่ง)ที่ห่างไกลมากในขณะนั้น การประกอบพิธีทางศาสนาต่างๆก็ต้องนิมนต์พระสงฆ์มาเป็นครั้งคราวชาวบ้านและผู้ใหญ่บ้าน(นายผัน เสียงล้ำ)จึงได้หาที่สร้างวัดและโรงเรียนขึ้นมาโดยหาพื้นที่ที่เจ้าของที่นาคือคุณตาไคร้ แพงพุด ได้มอบมรดกที่นาให้บุตรชาย คือ คุณลุง บุญคำ แพงพุด บริจาคเป็นที่ตั้งโรงเรียนโคกโก่ง(สาขาบ้านนาไคร้)ขึ้นในปี พ.ศ.2518 และ ทางราชการได้ให้งบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวร 1 หลังขนาด 2 ห้องเรียนราคา 350,000 บาทสร้างเสร็จเมื่อ 16 พฤษภาคม 2523 ขึ้นมา 1 หลังโดยมีครูในกลุ่มบูรพาสัมพันธ์เวียนกันมาสอนให้โดยเปิดสอนตั้งแต่ ป.1-ป.4 และมีอัตราครูมาประจำการปี2525 คือ นายทองมอญ โพธิ์ภู และปี 2526 ได้มีครูมาอีก 2 อัตราคือ น.ส.ทวีชัย แสบงบาล และ น.ส.ลำเพียร ไชยขันธ์ โดยมีนายกระจ่าง อัฐนาค รักษาการครูใหญ่ เมื่อปี พ.ศ.2540 นายจุฬา ศรีบุตตะ ได้ออกมารักษาการครูใหญ่แทนนายกระจ่าง อัฐนาค ซึ่งย้ายไปร.ร.บ้านโคกโก่งจึงได้ขอแยกโรงเรียนเป็นเอกเทศจากโรงเรียนแม่(ร.ร.บ้านโคกโก่ง) เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2540 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรงเรียนเสนอผ่าน กปอ.กุฉินารายณ์ และมีนายจำปี โยธารินทร์ หน.ปอ.กุฉินารายณ์และคณะ กปอ.ให้การสนับสนุนลงมติผ่านไปยัง สปจ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายบุญน้อม จำพล กปจ.กาฬสินธุ์ สมัยนั้นให้การสนับสนุนอยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จจนโดยมีนายชาญชัย วัชระกุล ผอ.ปจ.กาฬสินธุ์ได้เรียกตัวนายจุฬา ศรีบุตตะ ครูรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เข้าไปพบเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม โดยให้โรงเรียนทำเรื่องขอใช้ที่ดินดงด่านแย้ให้ถูกต้อง นายจุฬา ศรีบุตตะ จึงได้ประสานงานกับ จนท.สปก.จังหวัดกาฬสินธุ์(นายสุวุฒิ บานแย้ม) ออกมารังวัดที่ดินให้ได้ แปลงที่ 2137 พื้นที่ 19 ไร่ 0 งาน 91 ตารางวา อนุญาตให้ใช้เป็นที่ตั้งโรงเรียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และโรงเรียนก็ได้รับอนุมัติให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2543 เป็นต้นมา
ขอขอบพระคุณผู้มีรายนามต่อไปนี้ที่สนับสนุนให้ได้รับโรงเรียนโคกโก่ง(สาขาบ้านนาไคร้)เป็นเอกเทศเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2543 ดังนี้
1.พณฯ นายชิงชัย มงคลธรรม รมว.กระทรวงศึกษาธิการ(มาดูสถานที่ตั้งร.ร.ด้วยท่านเอง)
2.พณฯ สังข์ทอง ศรีธเรศ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ
3.นายจำปี โยธารินทร์ ปัจจุบัน สว.กาฬสินธุ์(อดีตหนปอ.กุฉินารายณ์ พศ.2540)
4.คณะ กปอ.กุฉินารายณ์ สมัยปีพ.ศ.2540
5.นายประสิทธิ์ พรรณพิสุทธิ์ (อดีตผวจ.กาฬสินธุ์ พ.ศ.2540-2542)
6.นายบุญน้อม จำพล (กปจ.กาฬสินธุ์ พ.ศ.2540) ผอ.ร.ร.นาไคร้ประชาสรรค์ปัจจุบัน
7.นายพร อัฐนาค ครูใหญ่ ร.ร.บ้านโคกโก่ง(ผอ.ร.ร.บ้านโคกโก่ง ปัจจุบัน)
8.นายสีเทือด ไตรยวงษ์ (ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมวัฒนธรรมผู้ไทยโคกโก่งกาฬสินธุ์ 2540-2549)ผู้ประสานงาน
9.นายสิงห์ โพธิไสย ข้าราชการบำนาญ กอ.รมน.กระทรวงกลาโหม
10.นายชัยรัตน์ มาประณีต ผวจ.กาฬสินธุ์(พ.ศ.2543ผู้อนุมัติให้ตั้งร.ร.เอกเทศ (16 พฤษภาคม 2543)
11.นายปราโมทย์ วังสะอาด ผอ.ร.ร.นาไคร้พิทยาสรรพ์(พ.ศ.2540)ผู้ให้คำชี้แนะสนับสนุนด้านเอกสาร
12.นายชู เผือกแก้ว นายมุนตรี แพงพุด กรรมการโรงเรียนและพี่น้องชาวบ้านนาไคร้ บ้านโคกโก่งทุกๆคน
13.คุณหมอปัจถวี ศรีกำพล หน.สอ.บ้านนาไคร้
14.นางทวีชัย ศรีบุตตะ ครู คศ.2 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์
15.นายจุฬา ศรีบุตตะ ครูคศ.2 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ ผู้ดำเนินการประสานงานและเลขานุการปี พศ.2540-ปัจจุบัน
การก่อตั้งวัดผาสวรรค์
การก่อตั้งวัดผาสวรรค์โดยท่านพระอาจารย์ ประสงค์ แห่งวัดผาสวรรค์ ชื่อ เดิมชื่อวัดภูผาวัว นั้นตั้งอยู่เชิงเขาภูผาวัวก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ.2532 โดยคุณยายเน เผือกแก้ว และพี่น้องชาวบ้านนาไคร้ได้กราบนิมนต์หลวงปู่ประสงค์ พระอาจารย์วัดบ้านคำโพนทองมาจำวัดที่สำนักสงฆ์บ้านนาไคร้เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและได้สร้างศาลาสัจจธรรมจากพี่น้องชาว กทม.นำโดยพระมหาเสนอ สัจจธรรมโม นำผ้าป่ามทอดถวายโดยการประสานงานของนายศิวาวุฒิ ศรีทะรัง ผญบ.คนที่2 สร้างศาลาสัจจธรรมจนแล้วเสร็จมีเจ้าอาวาสประจำดังนี้
1.พระอาจารย์ ประสงค์
2.หลวงตาเคน อัตถกาโม (มรณภาพ)
3.หลวงตาหวล สุจิตโต -ปัจจุบัน
การก่อตั้งสถานีอนามัยบ้านนาไคร้ ปีพศ.2540
โดยคุณหมอ ปัจถวี ศรีกำพล (ผู้ดำเนินการประสานงานในขณะนั้น) ปัจจุบัน หน.สอ.บ้านนาไคร้
การก่อตั้งโรงเรียนมัธยม นาไคร้พิทยาสรรพ์ ปีพ.ศ.2536
โดยนายปราโมทย์ วังสะอาด ผู้ดูแลสาขาร.ร.บัวขาว(สาขาบ้านนาไคร้) ปัจจุบันผู้อำนวยการโรงเรียนสามขาสว่างวิทย์
ผู้ใหญ่บ้านนาไคร้คนแรก คือ นายผัน เสียงล้ำ
นายผัน เสียงล้ำ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจนเกษียณอายุราชการปีพ.ศ. 2523-2535 จนถึงปัจจุบันไม่มีอาคารเรียนอื่นใดที่ราชการสร้างให้เนื่องจากขาดงบประมาณดำเนินการ
รายนามผู้ใหญ่บ้านบ้านนาไคร้
1.นายผัน เสียงล้ำ ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านนาไคร้ปี พ.ศ. 2523-2535
2.นายศิวาวุฒิ ศรีทะรัง ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านนาไคร้ปีพ.ศ. พ.ศ.2536-2537
3.นายสวย ศรีสุภา ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านนาไคร้ปีพ.ศ. พ.ศ.2538-ปัจจุบัน
รายนามผู้ช่วย ผู้ใหญ่บ้านบ้านนาไคร้
1.นายชู เผือกแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านนาไคร้ปี พ.ศ. 2523-2537
2.นายกลม มหาอุป ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านนาไคร้ปี พ.ศ. 2523-2548
3.นายทองจันทร์ ชมโยธา ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านนาไคร้ปี พ.ศ. 2523-2536
4.นายแสง อุประ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยใหญ่บ้านบ้านนาไคร้ปี พ.ศ. 2523-2549

ด้านข้อมูลชุมชน
บ้านนาไคร้ ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 46110ปัจจุบันมี จำนวนหลังคาเรือน 130 หลังคาเรือนประชากร ประมาณ 450 คนอาชีพหลัก ส่วนมากทำนา และเกษตรกร มีรายได้หลักจากการเกษตรกรรม..พอเลี้ยงตัวเองได้
กลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชนบ้านนาไคร้ มีดังต่อไปนี้
1.กลุ่มเย็บผ้า
2.กลุ่มออมทรัพย์
3.กลุ่มเลี้ยงปลา
4.กลุ่มเลี้ยงวัว
5.กลุ่มเลี้ยงไก่
ภาษาพูด พูดภาษาพื้นเมือง ภาษาผู้ไท ผู้ไทกาฬสินธุ์
ประเพณี ยึดถือจารีตประเพณี ฮีต 12 คอง 14 อ.จุฬา ศรีบุตตะ เรียบเรียง 043-890044/07-2378481
E-mail. [email protected]
**รูปภาพชุมชนและโรงเรียน
วันเด็กแห่งชาติปี2547
หน้าแล้งแห้งแล้งมาก..ภาพมุมองด้านข้างร.ร.
ความรู้สึกของเพื่อนอาสาสมัครอเมริกัน หน่วยสันติภาพ
ต่อชุมชนและโรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์

MR. Dan Han E-mail [email protected]
07/19/06
To the Grants Committee of Red Bull and University of Technology Rachamongkon of Kalasin:
My name is Daniel Han, a current Peace Corps volunteer working with the Local Administrative Office of Kudwa. I have been assigned to this town on April 2005, collaborating with the local government to exchange culture and to share technical knowledge with the local villagers.
Throughout my service, I have focused most of my attention towards youth development. The importance of education and youth community service is rarely raised by the community and the local government since most of the focus is geared towards agricultural development and public health. Since the beginning of my service, I have discovered a self-motivated counterpart in one of the six villages in Kudwa. His name is Ajan Chula Sributha, a teacher at Na Krai Prachasan School. Spending my first year observing the public and interacting with villagers with diverse experiences, I realized how difficult and rare it is for inspirational leaders to appear before the community. This note is not to praise Ajan Chula, but rather to help you understand that he is a well-trusted individual by the people of Kudwa, who really spends his energy to build a better tomorrow for the children of Na Krai.
Na Krai Prachasan School is a school that enrolled thirty individuals last year. This year it has increased to approximately fifty individuals. The increase in enrollment shows the quality teaching and care the teachers have for the children. The unfortunate factor is that they receive a low amount of funds from the Ministry of Education because of the school’s small size. Ajan Chula and his team have worked hard to make the best of what they have with the resources and funds provided by the government. However, certain necessary school development projects are still not yet complete because of the lack of funds. Last year, I contributed to the school development by introducing Ajan Chula to a $500 Disney grant to build a community internet room. This is part of his ongoing vision of an ideal school, that will bridge the community and school as one. The school’s next step is to build an infrastructure that will be used for education and community purposes. It will be a meeting room, a shelter and cafeteria during the rainy season, and a classroom as well. The teachers at Na Krai never seem to stop working, as they constantly try to find new ways to develop the school to make it suitable for the children and the community. What is even more amazing is how willing and determined they are to go out of their normal routine of teaching to pursue grant opportunities and project proposals for the school.
With your help and financial support, this school can be on its very way in achieving a level of success that they would not have imagined a few years ago. As an active observer of this ongoing school development, I really hope you consider Na Krai Prachasan School’s project proposal.
Thank you for your time.
Sincerely,
Dan Han
**รูปภาพชุมชนและโรงเรียน
นร.มีส่วนร่วมในการเรียนและค้นคว้าอินเทอร์เน็ทชุมชนเวลาว่าง
ศูนย์อินเทอร์เน็ทชุมชนได้รับสนับสนุนโดยหน่วยงาน
Youth Service AmericaและDisney โดยการประสานงาน
ของคุณ
Dan Han.
กว่าจะได้มา...สวรรค์มีตา
เราต้องสู้ต่อไป...เพื่อเด็กๆ
สักวันเธอได้ดีอย่าลืมครู...นี่แหละคือ
สัจจธรรมชีวิต...ศิษย์กตัญญู..รู้คุณ
พิธีเปิดอาคาร..บริจาคสร้างศูนย์อินเทอร์เน็ทชุมชน.
พิธีอัญเชิญพระอานนท์มาประดิษฐ์ที่แท่นพระโรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์พระอานนท์ประดิษฐ์ฐานในร.ร.ชุมชนร่วมมือด้วยดี
สภาพพื้นที่ราบเชิงเขากางเต้นท์นอน
ปฏิบัติงานชุมชน..วันเด็ก47ชุมชนให้ความร่วมมือด้วยดี.ผอ.ร.ร./เพื่อนๆครูหน.สอ.นาไคร้มาให้กำลังใจวันก่อสร้างอาคารเรียนจากสพจ.พระนครเหนือกทม.วันที่10-30 ตุลาคม 2547ความเสียสละที่ยิ่งใหญ่คือการให้ทาน..การปฏิบัติธรรม...สูงสุดในชีวิตมนุษย์ทุกคน


บทที่ 1

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลทั่วไป
ที่ตั้ง เลขที่ 130 บ้านนาไคร้ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ 46110 โทรศัพท์ 043-890044
พื้นที่ 19 ไร่ 91 ตารางวา
อักษรย่อ “น.ค.”
สีประจำโรงเรียน “เขียว-เหลือง”
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นสัตบัน
ตราประจำโรงเรียน “ภูเขา - ไดโนเสาร์”
คติพจน์ของโรงเรียน “ประพฤติดี มีวินัย ใฝ่สร้างสรรค์”
ปรัชญาโรงเรียน ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย “ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์”
คำขวัญโรงเรียน “เป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง”

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ ตั้งอยู่บ้านนาไคร้ หมู่ที่ 7 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เดิมชื่อโรงเรียนโคกโก่ง (สาขานาไคร้) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2520 ชาวบ้านได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว มุงหญ้าคาโดยการบริจาคเงิน จำนวน 5,000 บาท ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร และต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ ก.ส.2 ขนาด 2 ห้องเรียนชั้นเดียว งบประมาณ 396,000 บาท แล้วเสร็จและเปิดใช้อาคารเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 ในที่ดินของนายบุญคำ แพงพุด และนายจำปา แพงพุด ราษฎรบ้านนาไคร้เป็นผู้บริจาคที่ดิน พื้นที่ทั้งหมด 19 ไร่ 91 ตารางวา ปัจจุบันเป็นที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ อนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียน
นาไคร้ประชาสรรค์ (ส.ป.ก. แปลงที่ 2137)โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ ตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2543
เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีบุคลากรประจำการ จำนวน 2 คน คือ นายจุฬา ศรีบุตตะ ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7 รักษาการครูใหญ่ และ นางทวีชัย ศรีบุตตะ ตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 7
พ.ศ. 2544 ได้รับการตัดโอนตำแหน่งครูใหญ่ จากโรงเรียนชลประทานลำปาวมาให้และบรรจุ นายกำจัด คะโยธา มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์
พ.ศ. 2547 นายสิทธิชัย เขจรชัย มาตำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2548 นายบุญน้อม จำพล มาตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2549 นายเด็ดดวง ชมศิริ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2553 นายนพพร พรมแพง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ. 2555 นางสาวศุภรพิชญ์ เชิดชน มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2556
ครูและบุคลากรโรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 คน เพศชาย 2 คน
เพศหญิง 3 คนแบ่งเป็นข้าราชการครู 4 คน นักการภารโรง 1 คน (ลูกจ้างชั่วคราว)

ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามเพศ และ
วุฒิการศึกษา

ประเภทบุคลากร เพศ ระดับการศึกษาสูงสุด อายุเฉลี่ย ประสบการณ์สอนเฉลี่ย
ชาย หญิง ต่ำกว่า
ป.ตรี ป.ตรี สูงกว่า
ป.ตรี
ผู้อำนวยการ - 1 - - 1 46
ครูประจำการ 1 2 - 2 1
นักการ/ภารโรง 1 - 1 - - 44
รวม 2 3 1 2 2ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา จำแนกตามตำแหน่ง
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สอนประจำชั้น / วิชา
1.
2.
3.
4.
5.
นางสาวศุภรพิชญ์ เชิดชน
นางทวีชัย ศรีบุตตะ
นายจุฬา ศรีบุตตะ
นางมิ่งกมล แสนพวง
นายธนวัฒน์ วิเศษศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู ชำนาญการพิเศษ
ครู
นักการภารโรง บริหารทั่วไป
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5,6
บริการทั่วไป


ข้อมูลนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

ในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 3 ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน ชาย 8 คน หญิง 8 คน รวมทั้งสิ้น 16 คน รายละเอียดตามตารางดังนี้

ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดจำนวนนักเรียนจำแนกตามเพศ และระดับชั้น


ชั้น จำนวนนักเรียน
จำนวนห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 0
1 0
0 0
1
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 2
2 0
1 2
3 1
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6 3
0 3
4 6
4 2
รวม 8 8 16 3ตารางที่ 4 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ปีการศึกษา 2553 – 2555

ชั้น ปีการศึกษา 2553 ปีการศึกษา 2554 ปีการศึกษา 2555 เป้าหมายปีการศึกษา 2556
1.ชั้นอนุบาล 1 - - - -
2.ชั้นอนุบาล 2 - - - -
3. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 77.78 70.78 74.17 78.00
4. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 74.99 79.28 75.17 78.00
5. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 75.01 79.61 77.89 81.00
6. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 82.89 75.28 75.63 79.00
7. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 74.51 76.00 70.92 75.00
8. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 74.47 64.48 78.78 82.00
เฉลี่ย 76.61 74.24 75.43 78.83

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับโรงเรียน ปีการศึกษา 2555
ตารางที่ 5 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนาไคร้
ประชาสรรค์


ระดับชั้น ผลการสอบรายวิชาร้อยละ
เฉลี่ย


ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ สุขศึกษา ศิลปะ การงานฯ ภาษาอังกฤษ
ประถมศึกษาปีที่ 1 70.00 83.00 72.50 70.00 70.00 77.50 79.50 75.00 70.00 74.17
ประถมศึกษาปีที่ 2 71.50 78.50 78.50 70.50 69.00 78.50 82.00 77.00 71.00 75.17
ประถมศึกษาปีที่ 3 77.00 80.00 75.00 72.00 70.00 86.00 86.00 81.00 74.00 77.89
ประถมศึกษาปีที่ 4 74.00 78.17 69.17 75.00 73.33 81.17 80.50 80.33 69.00 75.63
ประถมศึกษาปีที่ 5 70.00 69.00 70.50 70.50 72.00 73.50 72.00 71.00 69.75 70.92
ระถมศึกษาปีที่ 6 79.00 74.00 74.00 78.00 78.00 85.00 86.00 86.00 69.00 78.78
รวมเฉลี่ย 73.58 77.12 73.28 72.67 72.06 80.28 81.00 78.39 70.42 75.43
ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ปีการศึกษา 2555
ตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์
ระดับชั้น จำนวน นร.ทั้งหมด จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(คุณลักษณะอันพึงประสงค์)
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 2 - - -
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 2 - - -
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 2 - - -
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 4 2 - -
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 3 1 - -
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 1 - - -
รวม 17 14 3 - -
เฉลี่ยร้อยละ 100 82.35 17.65 - -

ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ปีการศึกษา 2555
ตารางที่ 7 แสดงผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์
ระดับชั้น จำนวน นร.ทั้งหมด จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(การอ่านคิด วิเคราะห์ และเขียน)
ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน
ประถมศึกษาปีที่ 1 2 1 1 - -
ประถมศึกษาปีที่ 2 2 1 1 - -
ประถมศึกษาปีที่ 3 2 1 1 - -
ประถมศึกษาปีที่ 4 6 4 2 - -
ประถมศึกษาปีที่ 5 4 2 2 - -
ประถมศึกษาปีที่ 6 1 1 - - -
รวม 17 10 7 - -
เฉลี่ยร้อยละ 100 58.82 41.18 - -
ผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีการศึกษา 2555
ตารางที่ 8 แสดงผลการประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์
ระดับชั้น จำนวนนักเรียนทั้งหมด จำนวน/ร้อยละของนักเรียนตามระดับคุณภาพ
(กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)
ผ่าน ไม่ผ่าน
ประถมศึกษาปีที่ 1 2  -
ประถมศึกษาปีที่ 2 2  -
ประถมศึกษาปีที่ 3 2  -
ประถมศึกษาปีที่ 4 6  -
ประถมศึกษาปีที่ 5 4  -
ประถมศึกษาปีที่ 6 1  -
รวม 17  -
เฉลี่ยร้อยละ 100  -

ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555
ตารางที่ 9 แสดงผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET)

ที่ กลุ่มสาระ ปีการศึกษา 2555 เปรียบเทียบระดับประเทศ
ระดับ ร.ร. ระดับเขตพื้นที่ ระดับประเทศ
1 ภาษาไทย(61) 56.00 44.01 45.68 + 10.32
2 สังคมศึกษา(62) 52.00 42.57 44.22 + 7.78
3 ภาษาอังกฤษ(63) 30.00 34.03 36.99 - 6.99
4 คณิตศาสตร์(64) 30.00 33.83 35.77 - 5.77
5 วิทยาศาสตร์(65) 26.00 36.09 37.46 - 11.46
6 สุขศึกษาและพลศึกษา(66) 64.00 53.38 54.84 + 9.16
7 ศิลปะ(67) 70.00 50.70 52.27 + 17.73
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี(68) 72.00 52.20 53.85 + 18.15
รวมเฉลี่ย 50.00 45.33 + 38.92

ข้อมูลอาคารสถานที่
ตารางที่ 10 แสดงจำนวนอาคารเรียน / อาคารประกอบ

แบบ จำนวนห้อง การใช้ประโยชน์
1. อาคารเรียนแบบ กส. 1
2. อาคารเรียน แบบ นักศึกษาออกค่าย
3. อาคารเรียน แบบ นักศึกษาออกค่าย
4. ส้วม แบบ สปช. 601/26
5. หอประปา
6. สนามฟุตบอล
7. ศาลา
8. ถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ 33 พิเศษ
9. ที่ดื่มน้ำ
10. สระน้ำ
11. สนามเด็กเล่น
12. หอประปาหมู่บ้าน 2
2
2
5 ที่นั่ง
1 ที่
1 แห่ง
2 แห่ง
4 ถัง
1 ที่
2 ที่
1 แห่ง
1 แห่ง ห้องเรียน ชั้น ป. 1, 2, 3, 5 และ 6
ห้องธุรการ และห้องสมุด IT
ห้องเรียนชั้น ป. 4 ห้องผู้บริหาร
ห้องส้วมนักเรียนชาย หญิง
เป็นน้ำดื่ม น้ำใช้
เล่นกีฬาฟุตบอล
ที่พักผ่อนนักเรียน เล่นกีฬา เก็บจักรยาน
เก็บกักน้ำฝนใช้ดื่มกิน
นักเรียนดื่มน้ำที่สะอาด
เก็บน้ำไว้ใช้ เลี้ยงปลากินพืช
นักเรียนเล่น ออกกำลังกาย
ใช้อุปโภคบริโภค

ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน

ขนาดของชุมชนบ้านนาไคร้ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นชุมชนขนาดเล็ก มี 1 หมู่บ้าน คือ บ้านนาไคร้ หมู่ที่ 7 ซึ่งหมู่บ้านที่เป็นเขตบริการของโรงเรียน มีจำนวนครัวเรือน 119 ครัวเรือน มีประชากร 380 คน อาชีพของชุมชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้างทั่วไป ฐานะทางเศรษฐกิจอยากจน รายได้เฉลี่ยของประชากรต่อหัว ประมาณ
35 ,000 บาท / ปี นับถือศาสนาพุทธ ใช้ภาษาภูไท มีขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมภูไท และถือ ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่ สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ มีการบริหารจัดการโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน มีการกระจายอำนาจ และบริหารโดยคณะบุคคลที่เรียกว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทั้งหมด 9 คน ได้แก่
1. นายลิขิต พงษ์รัชตะ ประธานคณะกรรมการ
2. นางเสริญ เผือกแก้ว กรรมการ
3. นายสวย ศรีสุภา กรรมการ
4. นายถาวร เจียมตัว กรรมการ
5. นางวันเพ็ญ วิเศษศรี กรรมการ
6. นางนีระบล ศรไชย กรรมการ
7. นายวัฒนพงษ์ มะอาจเลิศ กรรมการ
8. นายจุฬา ศรีบุตตะ กรรมการ
9. นางสาวศุภรพิชญ์ เชิดชน กรรมการ/เลขานุการ

วิสัยทัศน์

หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2546 (ฉบับปรับปรุง 2549)
โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
1.วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
วิสัยทัศน์
โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน ให้เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ เป็นพื้นฐานอันยั่งยืนสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
2. ส่งเสริมการบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ
4. ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน
เป้าหมาย
โรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี เป็นคนเก่งและมีความสุข โดยมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียน มีลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการแสวงหาความรู้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ
2. เป็นบุคคลใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กล้าคิด กล้าแสดงออกและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้
4. มีทักษะในการทำงานพื้นฐานในการประกอบอาชีพ มีความสามารถในการจัดการ และทักษะที่จำเป็นต่อการ ดำรงชีวิต
5. มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีระเบียบวินัย
6. มีสุนทรียภาพทางดนตรี ศิลปะ
7. มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดจากสิ่งเสพติด เห็นประโยชน์ของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ อนามัยของตนเอง
8. มีความภูมิใจในความเป็นไทย รักษาเอกลักษณ์ไทย รักท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
9. รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคม รู้จักเลือกเปิดรับวัฒนธรรม วิทยาการสมัยใหม่ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

คำขวัญ

เป็นคนดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

พันธกิจ

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการศึกษา
2. ส่งเสริมการบริหารและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีมาตรฐานวิชาชีพ
4. ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชน

เป้าหมาย

เป้าหมาย
โรงเรียนมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี เป็นคนเก่งและมีความสุข โดยมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียน มีลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
1. มีความรู้ ความสามารถ ทักษะในการแสวงหาความรู้สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเต็มศักยภาพ
2. เป็นบุคคลใฝ่รู้ ใฝ่เรียน กล้าคิด กล้าแสดงออกและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. มีทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้
4. มีทักษะในการทำงานพื้นฐานในการประกอบอาชีพ มีความสามารถในการจัดการ และทักษะที่จำเป็นต่อการ ดำรงชีวิต
5. มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีระเบียบวินัย
6. มีสุนทรียภาพทางดนตรี ศิลปะ
7. มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดจากสิ่งเสพติด เห็นประโยชน์ของการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ อนามัยของตนเอง
8. มีความภูมิใจในความเป็นไทย รักษาเอกลักษณ์ไทย รักท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
9. รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในสังคม รู้จักเลือกเปิดรับวัฒนธรรม วิทยาการสมัยใหม่ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
ดี

อักษรย่อ

น.ค.

เพลง

มาร์ชนาไคร้ประชาสรรค์

นาไคร้ประชาสรรค์นั้นพริ้งเพริศ
จุดกำเนิดจากรวมใจใฝ่สร้างสรรค์
ชาวประชาร่วมใจไม่แบ่งชั้น
มาช่วยกันสร้างนาไคร้ให้เจริญ
รวมพลังสร้างนาไคร้ให้เป็นเลิศ
แสนประเสริฐสีเขียว-เหลืองคนสรรเสริญ
วิชาการดีเด่นดังเราร่วมเดิน
แสนเพลิดเพลินฟันเฟืองใหญ่ขยายงาน
เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม
ประเสริฐล้ำพวกเราล้วนสุขสันต์
ชาวนาไคร้ขอขอบคุณที่ช่วยกัน
ร่วมสร้างสรรค์จนรุดหน้าวิชาการ
สู้ สู้ สู้ต่อไปเราไม่หวั่น
จะร่วมกันพัฒนาอย่างกล้าหาญ
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้นานเท่านาน
เพื่อลูกหลานชาวประชานาไคร้เอย

ปรัชญา

ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย.-ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์.