บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายจุฬา ศรีบุตตะ
[email protected]
ครู ชำนาญการพิเศษ 2540-ปัจจุบัน
*ปริญญาตรี ค.บ.วิชาเอกภาษาไทย จาก มรภ.กาฬสินธุ์ *ปริญญาโท ศศ.ม โครงการสหวิทยาการ สาขาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน กทม.ปี2008-2010 *อบรมโครงการSpring lanquage center International Arkansas University 2010 USA.(ทุน IFP) *โครงการทุน Internati
นางทวีชัย ศรีบุตตะ
[email protected]
ครูชำนาญการพิเศษ 2526-ปัจจุบัน
ค.บ.วิชาเอกภาษาไทย วิทยาลัยครูมหาสารคาม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู มีวิทยฐานะชำนาญกาพิเศษตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต3 ที่ 11/2551ลงวันที่2ตุลาคม2551ให้ดำรงตำแน่งตั้งแต่วันที่ 28มีนาคม 2551
นางสุปราณี ชมศิริ
[email protected]
ครูชำนาญการ 2544-25 พค.2552
ค.บ.สังคมศึกษา2544-25พค.52
นายเฉลิม แสนพวง
ครู ชำนาญการ 2549-1กพ.56
คบ.
นายประสาทศิลป์ สุสาระโพธิ์
-
ครู
คบ.
นายกำจัด คะโยธา
ครูใหญ่
ค.ม.
นายสิทธิชัย เขจรไชย
ครูใหญ่
ค.ม
นายบุญน้อม จำพล
นายนพพร พรมแพง
ผอ.
นางสาว ศุภรพิชญ์ เชิดชน
[email protected]
ผอ.
คม.
นายประสาทศิลป์ สุสาระโพธิ์
ครูคศ.2ฝ2545-2547
ค.บ
นายทองมอญ โพธิ์ภู
ครูคศ.3
ค.บ.
นางมิ่งกมล แสนพวง
ครูคศ.1(8,มีค.56-ปัจจุบัน)
นายธนวัฒน์ วิเศษศรี
-
นักการ
ม.6