ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
สุพจน์ ชูประเสริฐ
[email protected]
ผู้อำนวยการ.รร.คีรีวงศ์วัฒนา
พ.ศ.2517 ป.7 ร.ร.วชิรราษฎร์พิทยา "นิติอนุสรณ์" ต.สลกบาตร อ.ขาณุฯ จ.กำแพงเพชร พ.ศ.2520 ม.ศ.3 ร.ร.ศึกษาผู้ใหญ่วชิรสารศึกษา ต.สลกบาตร อ.ขาณุฯ จ.กำแพงเพชร พ.ศ.2523 ม.ศ.5 ร.ร.ศึกษาผู้ใหญ่นครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ พ.ศ.2526 พ.กศ. สนามสอบโรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม จ.กำแพงเพชร พ.ศ.2527 พ.ม. สนามสอบโรงเรียนกำแพงเพชรวิทยาคม จ.กำแพงเพชร พ.ศ.2530 ค.บ. (ครุศาสตร์บัรฑิต) วิชาเอกพลศึกษา สหวิทยาลัยครูพุทธชินราชกำแพงเพชร พ.ศ. 2546 กศ.ม. (การศึกษามหาบัณฑิต) บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก พ.ศ. 2551 ส.บ. สัมฤทธิบัตรบัณฑิต สาขา เอกวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ พ.ศ. 2553 ค.ม. (ครุศาสตร์มหาบัณฑิต) สาขา เอกวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา (กำลังศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์