ประวัติ

ประวัติโรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา
โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 572 หมู่ 22 บ้านใหม่เขาชนกัน ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดให้มีการเรียนการสอนเป็น 2 ระดับ ได้แก่ระดับ ก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา ก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 เป็นอาคารเรียนชั่วคราว 3 ห้องเรียน ได้รับบริจาคเงินและแรงงานจากประชาชน เป็นเงิน 36,498 บาท เปิดทำการสอน 2 ชั้นเรียน คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีนักเรียนทั้งหมด 76 คน มีครู 2 คนคือ นายมานพ แตงนารา โดยนายมานพ แตงนารา ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และนายประมวล อนุสรณ์สัญญา เป็นครูประจำชั้น
ในปี พ.ศ. 2519 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญโครงไม้ จำนวน 1 หลังงบประมาณ 40,000 บาท
ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2520 ทางราชการแต่งตั้งนายสมชาย วิเลขกุล มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
ในวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 ทางราชการแต่งตั้งนายสุทัศน์ กำยาน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนนายสมชาย วิเลขะกุล ที่ย้ายไปอยู่โรงเรียนอื่น
ในปีการศึกษา 2523 ทางโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจากสำนักสงฆ์เขาประตูชัย จากเดิมมีพื้นที่ 15 ไร่รวมเนื้อที่ ที่ได้รับบริจาคเป็นเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่ มีอาณาเขตดังนี้
- ด้านทิศเหนือติดต่อกับสำนักสงฆ์เขาประตูชัยยาว 172 เมตร
- ด้านทิศใต้ติดต่อกับเขาชนกันกว้าง 88 เมตร
- ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับถนนสายเขาชนกัน – สลกบาตร ยาว 300 เมตร
- ด้านทิศตะวันตกติดต่อกับเชิงเขา ยาว 300 เมตร
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ 017 ก. จำนวน 4 ห้องเรียน งบประมาณ 700,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2525 ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญโครงเหล็กงบประมาณ 120,000 บาท
วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ได้รับบริจาคโทรทัศน์ ชุดจานรับสัญญาณดาวเทียม จากสโมสร
โรตารีจังหวัดชลบุรี งบประมาณ 35,000 บาท
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ได้รับบริจาคชุดคอมพิวเตอร์จาก นางสมจิต เปลี่ยนศรี
และนายบุญเลิศ คงกระบิล งบประมาณ 27,500 บาท
วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ได้รับงบประมาณ 300,000 บาท จากกรมการปกครอง ขุดลอกสระน้ำขยายพื้นที่เป็น 3 ไร่
วันที่ 15 มกราคม 2545 ทางราชการได้แต่งตั้งนายสุพจน์ ชูประเสริฐมาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
ในปี พ.ศ. 2546 ได้รับบริจาคชุดคอมพิวเตอร์ จากนายบุญเลิศ คงกระบิล 2 ชุด งบประมาณ 30,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2547 ได้รับงบประมาณ 25,000 บาท จากนายบุญเลิศ คงกบิล สร้างโรงอาหาร
ได้รับงบประมาณมุงฝ้าห้องสมุด และโรงครัวจำนวน 20,000 บาทจากนายกำพล สมปวนตา
วันที่ 22 มีนาคม 2547 ได้รับบริจาคป้ายโรงเรียนทำจากหินแกรนิต จากนายบุญเลิศ คงกบิล
พร้อมคณะ งบประมาณ 130,000 บาท
ในปี พ.ศ. 2548 ได้รับบริจาคชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมปริ๊นเตอร์ จำนวน 1 ชุด จากนางประทิพย์ เขม้นเขตกิจ งบประมาณ 25,000 บาท
ได้รับบริจาคชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมปริ๊นเตอร์ จำนวน 2 ชุด จากนายสุทัศน์ นายโยธี ภู่กำจัด งบประมาณ 46,000 บาท
ได้รับบริจาคชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมปริ๊นเตอร์ จำนวน 1 ชุด จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
ได้รับบริจาคชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ชุด พร้อมโต๊ะ จำนวน 2 ตัว จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
ได้รับบริจาคงบประมาณ 40,000 บาท มุงฝ้าอาคารอเนกประสงค์ จากโรงงานฝ้าเอราวัณ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
ในปี พ.ศ. 2549 ได้รับงบประมาณจากนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรนานาชาติ สร้างส้วม งบประมาณ 80,000 บาท ทุนนักเรียน 5,000 บาท ชุดคอมพิวเตอร์ 1 ชุด 5,000 บาท
ขนาดและที่ตั้ง
โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา ตั้งอยู่เลขที่ 572 หมู่ 22 บ้านใหม่เขาชนกัน ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร มีเนื้อที่ทั้งหมด 19 ไร่
- ด้านทิศเหนือติดต่อกับสำนักสงฆ์เขาประตูชัย ยาว 172 เมตร
- ด้านทิศใต้ติดต่อกับเขาชนกัน กว้าง 88 เมตร
- ด้านทิศตะวันออกติดต่อกับถนนสายเขาชนกัน – สลกบาตร ยาว 300 เมตร
- ด้านทิศตะวันตกติดต่อกับเขา ยาว 300 เมตร

วิสัยทัศน์

ภายใน ปี 2555 โรงเรียนคีรีวงศ์วัฒนา จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียน 4-12 ปี ในเขตบริการให้มีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและชุมชนต้องการ

คำขวัญ

รู้ระเบียบ
รู้เวลา
รู้หน้าที่
มีวินัย
ใฝ่คุณธรรม
นำทักษะวิชาการ

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ด้านความประพฤติ มารยาท มีสัมมาคารวะมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ รู้รักสามัคคี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ใช้พลังงานลดลงร้อยละ 5 ช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ธรรมเนียมประเพณีและสำนึกในความเป็นชาติไทย
2. พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีโอกาส มีทักษะ ความรู้ในทุกกลุ่มสาระและวิชาชีพ การใช้เทคโนโลยี ICT การผลิตสื่อ นวัตกรรม ผลงานและการศึกษาต่อ การพัฒนาความพร้อมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ เพิ่มอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับทั้งเด็กทั่วไป ผู้พิการ ยากจน ด้อยโอกาส ลดอัตราการออกกลางคันและพัฒนารูปแบบการบริการ การศึกษาขั้นพื้นฐานแก่เยาวชนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอย่างเป็นระบบรู้จักแสวงหาความรู้จากปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นตามเป้าหมายทุกกลุ่มสาระวิชา
4. บริหารจัดการด้านนโยบาย วิชาการ บุคลากร โครงสร้างการเงิน วัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี ICT ให้โรงเรียน บุคลากรและผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน สพท. สพฐ. สมศ. และมาตรฐานชาติ
5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายผู้ปกครอง ปราชญ์ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามาประสานร่วมมือ ช่วยระดมทุนและทรัพยากร ในการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาล

เป้าหมาย

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมร่มรื่นสวยงาม มีการบริหารจัดการที่ดียึดหลักธรรมมาภิบาล บุคลากรมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี เป็นสื่อในการเรียนการสอน ดูแลนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้อยโอกาสขาดแคลน ยากจนให้มีสุขภาพกายใจที่ดีและมีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย รู้จักนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตมีคุณธรรมจริยธรรม มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ชุมชนมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนใช้แหล่งเรียนรู้จากปราชญ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประเพณีวัฒนธรรมความเป็นชาติไทย

อักษรย่อ

ค.ร.

เพลง

รวมใจภักดิ์รักคีรีวงศ์
เราชาวคีรีวงศ์

ปรัชญา

การศึกษา ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต