ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายเสถียร ขจรโมทย์
[email protected]
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี เกษตรศาสตร์ วิทยาลัยครู(ราชภัฏ)มหาสารคาม ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง เกษตรศาสตร์ ว.ค.ม. มัธยมศึกษาตอนต้น ตอนปลายสายสามัญ(ม.ศ1-5) โรงเรียนบัวขาว ประถมศึกษาตอนปลาย(ป.7)โรงเรียนสามขาราษฎร์บำรุง ประถมศึกษาตอนต้น(ป.4)โรงเรียนบอนเขียวราษฎร์บำรุง