บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางสายอรุณ สาระพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางทองอินทร์ ภารประดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายไพฑฑูรย์ คำภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางลำใย มูลกิตติ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางส่องศรี ลาสงยาง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววิภาศิริ พลลาภ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายไมตรี นาถมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางประภาศิริ นาถมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเพ็ญประภา พวงศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุดารัตน์ นนทมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางประนอม แสงสว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพิเชษฐ์ ธารพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ปริญญาโท หลักสูตรและการสอน
นายวารินทร์ ดอกนารี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวเนตรนภา ผกาเชิด
ครูผู้ช่วย
นายสุวรรณพ แจกกระโทก
พนักงานราชการ
นางสุพิชฌาย์ บัวศรี
ครูพิเลี้ยงเด็กพิเศษ
นางสาวนภาวรรณ ขันประกอบ
ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย
นางสาวสุนีย์รัตน์ กมลภพ
ธุรการ
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา
นายสนอง คะสา
นักการภารโรง
นางสาวภัทราภรณ์ โพนเงิน
ครู คศ.1
ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การวิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย