ประวัติ

โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยาตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2461 โดยหลวงพิพัฒน์กมลเขต นายอำเภอกมลาไสยสมัยนั้น ให้ชื่อว่า "โรงเรียนท่ากลาง" โดยนายปิ่น โพนพิบูลย์ เป็นครูใหญ่คนแรก เริ่มแรกที่เปิดเรียนมีนักเรียน 120 คน เป็นนักเรียนจากหมู่บ้านใกล้เคียงที่มาเข้าเรียนจาก 10 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านท่ากลาง บ้านแจ้งจม บ้านท่าเพลิง บ้านเหมือดแอ่ บ้านเก่าน้อย บ้านโนนรัง บ้านหนองบัว บ้านโจด บ้านดงลิง และบ้านหัวแฮด ใช้ศาลาการเปรียญวัดท่ากลางเป็นอาคารเรียน ต่อมา ปี พ.ศ. 2465 รัฐบาลได้ประกาศใช้ พ.ร.บ. ประถมศึกษาขึ้นครั้งแรก หมู่บ้านต่าง ๆ ได้ก่อตั้งโรงเรียนประถมศึกษาประจำหมู่บ้านขึ้น หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนท่ากลางจึงเหลือเพียงบ้านท่ากลางและบ้านแจ้งจมเท่านั้น และโรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนท่ากลางมาเป็น "โรงเรียนประชาบาลตำบลดงลิง" มีครู 4 คน นักเรียน 75 คน ในปี พ.ศ. 2482 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเงิน 116,640 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และได้ก่อสร้างอาคารแบบ ป.1 ในเนื้อที่ของโรงเรียน จึงย้ายอาคารเรียนออกจากศาลาการเปรียญของวัดมาที่อาคารหลังใหม่และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น "โรงเรียนท่ากลางประดิษฐ์วิทยาคาร" ในปี พ.ศ. 2494 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนท่ากลางวิทยาคาร" ต่อมาปี พ.ศ. 2519 ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น "โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา"
ปี พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ฉ จำนวน 1 หลัง ด้วยงบประมาณ 516,375 บาท(ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
ปีพ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ด้วยงบประมาณ 827,000 บาท( แปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาท)
ปี พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา จัดทำห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการืงภาษาและห้องวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2547 ได้รับงบประมาณจากคณะครูและชุมชนจัดสร้างอาคารห้องสมุด ขนาด 7 x 14 ม. ด้วยงบประมาณ 409,000บาท(สี่แสนเก้าพันบาทถ้วน)
ปี พ.ศ. 2549 เปลี่ยนแปลงผู้บริหาร โดยนายเสถียร ขจรโมทย์ ย้ายจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์มาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา แทนนายไพโรจน์ นาชัยโชติ ซึ่งย้ายไปอยู่โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง
ปี พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ได้รับงบประมาณจากคณะครู ชุมชนและองค์กรในพื้นที่บริจาคงบประมาณจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในโอกาสการจัดทำผ้าป่าการศึกษา ครบรอบ 90 ปี โรงเรียนท่ากลาง โดยคณะครู ศิษย์เก่า เขยสะใภ้ องค์กรและชุมชนในพื้นที่ร่วมบริจาค
ปัจจุบัน โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา สังกัดสำนักสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนายเสถียร ขจรโมทย์ เป็นผู้บริหาร เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1,2)และช่วงชั้นที่ 1(ป.1-3)ถึงช่วงชั้นที่2(ป.4-6) มีนักเรียนทั้งหมด 184 คน ข้าราชการครู 12 คน เป็นหญิง 7 คน ชาย 5 คน นักการภารโรง 1 คน อาคารเรียนถาวร 2 หลัง จำนวน 12 ห้อง อาคารประกอบ 2 หลัง ส้วม 2 หลัง จำนวน 7 ที่ เครื่องโปรเจคเตอร์ 1 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับจัดการเรียนรู้ของนักเรียนพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 15 ชุด(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2551)

วิสัยทัศน์

โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาลเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมนำความรู้และพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

คำขวัญ

เด่นคุณธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน พ้ฒนาคนแบบยั่งยืน

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับช่วงชั้นที่ 1-2 ให้กับชุมชนในเขตบริการและใกล้เคียง
2. ส่งเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ
3.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
4. ประสานชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย

1. ประชากรวัยเรียนในเขตบริการของโรงเรียนได้รับการจัดการศึกษาแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ร้อยละ 100
2. ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลจนเกิดผลดีต่อโรงเรียน ต่อราชการ ต่อชุมนและคุณภาพการศึกษา
3. นักเรียนปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ตามวิถีทางประชาธิปไตยและหลักธรรมที่ตนนับถือ รู้จักประหยัดและอดออม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา
4. ชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งของรัฐและเอกชน มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน

อักษรย่อ

ทกจ.
TKl

ปรัชญา

ปัญญา โลกสมิ ปัชโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก