การบริจาค

รูปภาพ
ประเภท
รายการ
วันที่
ต้องการรับบริจาค
ช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยพิบัติ
12/06/2555
ต้องการรับบริจาค
เงินงบประมาณฟื้นฟูและพ้ฒนาคุณภาพการศึกษา
22/12/2554
ต้องการรับบริจาค
งบประมาณจัดทำคูดินกั้นน้ำ
10/11/2553
ต้องการรับบริจาค
ดินปรับพื้นที่
01/08/2552
ต้องการรับบริจาค
ดินสำหรับถมปรับพื้นที่
01/07/2552

เพื่อนบ้าน

ไหว้ครูปี67 .. (13-06-2024 13:43:41)
โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]โดย : โรงเรียนบ้านแทรง [ศรีสะเกษ เขต 3]