ต้องการรับบริจาค : เงินงบประมาณฟื้นฟูและพ้ฒนาคุณภาพการศึกษา

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
22/12/2554
  
โรงเรียนประสบภัยพิบัติครั้งใหญ่จากอุทกภัยจากน้ำเริ่มท่วมเข้าสู่สนามโรงเรียนจนน้ำลดแห้งหมดจากสนามกินเวลากว่าสองเดือน วัสดุ สื่อ อุปกรณ์การจัดการศึกษา อาคารสถานที่ เสียหายอย่างหนัก นักเรียนเปิดเรียนไม่ทันตามกำหนด จำเป็นต้องใช้งบประมาณฟื้นฟูสภาพทั่วไป รวมทั้งจัดหาสื่อ อุปกรณ์การจัดการศึกษารวมทั้งสมุดหนังสือ และจัดหาแหล่งเรียนรู้ซ่อมเสริมให้กับนักเรียนเป็นการด่วน
ติดต่อแจ้งความจำนงที่ ผอ.ร.ร. นายเสถียร ขจรโมทย์ โทร.0810513374 หรือผ่านคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูในโรงเรียนทุกท่าน รายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องติดตามสืบค้นได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนครับ
http://www.thai-school.net/tarklang/
ผอ.ร.ร. (นายเสถียร ขจรโมทย์) 0810513374