ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นางสาวศิรินันท์ สิงทิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายเสกสรรค์ สุระวิชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายอภิชาติ ภูประเสริฐ
รองผู้อำนวยการ
การศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน
นายวิจิตร หมื่นเรือคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปริญญาตรี วิชาเอกสังคมศึกษา วิทยาลัยครูอุดรธานี
นายบุญปัน พิสัยพันธ์
ครูใหญ่โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์