บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นาง ประนอม บัวคอม
[email protected]
ครูชำนาญการพิเศษ สาขาภาษาไทย
ปริญญาตรี วิชาเอกการประถมศึกษา วิทยาลัยครูอุดรธานี
นาง อรพินทร์ โพธิ์หะนาม
[email protected]
ครูชำนาญการพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป สถาบันราชภัฎสกลนคร
นาย สมคิด หมึ่นเรือคำ
[email protected]
ครูชำนาญการพิเศษ สาขาพลศึกษา
ปริญญาตรี
นาย อดิศักดิ์ เวียงคำ
[email protected]
ครูชำนาญการพิเศษ
อนุปริญญาตรี วิชาเอกเกษตรกรรม วิทยาลัยเกษตรนครพนม
นาย ประเทือง นางาม
[email protected]
ครูชำนาญการพิเศษ สาขาคอมพิวเตอร์
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศิลป์ ปริญญาโท การบริหารการศึกษา
นางมยุรี นางาม
[email protected]
ครูชำนาญการพิเศษ สาขาภาษาไทย
ปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย วิชาโท การแนะแนว จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ มหาสารคาม
นาง สำลี ชาตินิล
[email protected]
ครูชำนาญการพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์
ปริญญาตรี
นาง ปิยรัตน์ เทศเรียน
[email protected]
ครูชำนาญการพิเศษ ลูกเสือ
ปริญญาตรี
นางวิมลประภา อ่อนพรม
[email protected]
ครูชำนาญการพิเศษ สาขาปฐมวัย
ปริญญาตรี
นางลำดวน ดงราษี
[email protected]
ครูชำนาญการพิเศษ สาขางานประดิษฐ์
ปริญญาตรี เอกการประถมศึกษา วิทยาลัยครูอุดรธานี
นางสาวอัจฉรา อุปัญญ์
ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
ระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ จากสถาบันราชภัฏสกลนคร
นายดำเนิน บุญเดช
พนักงานราชการ
นางสาวภิรญา พาฤทธิ์
[email protected]
พนักงานราชการ
ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต
นายแผน นาคเสน
เจ้าหน้าที่ครุภัณฑ์ 3
นายสมพงษ์ นาคเสน
[email protected]
ครู คศ.1
ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ มัธยมศึกษา โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ปริญญาตรี สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
นางสุดาทิพย์ สนั่นเอื้อ
ครู ชำนาญการ คณิตศาสตร์
นางสาววรรณิภา จำปานิล
ครูผู้ช่วย