ประวัติ

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้ตั้งขึ้นเมื่อ เดือน ตุลาคม 2514 โดยนิคมสร้างตนเองโพนพิสัยบริจากเนื้อที่ให้ จำนวน 16ไร่ 39 ตารางวา พร้อมงบประมาณของกรมประชาสงเคราะห์จำนวน 110,000 บาทเพื่อก่อสร้างอาคารเรียน จำนวนหนึ่งหลัง 2 ห้องเรียน พร้อมก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง 2 ห้องนอน ดำเนินการก่อสร้างโดยนิคมสร้างตนเองโพนพิสัย

โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ได้ดำเนินการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2515 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2516 นิคมสร้างตนเองโพนพิสัยได้มอบโอนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ พร้อมที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายและแต่งตั้งให้นายบุญปัน พิสัยพันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารเป็นคนแรกพร้อมเปิดขยายการศึกษาภาคบังคับเป็น 6 ปี(ป.1-ป.6) และแต่งตั้งให้ นายวิจิตร หมื่นเรือคำ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารคนที่ 2 ในปี พ.ศ. 2523

ในปีการศึกษา 2539 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้อนุมัติให้โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เปิดทำการสอนขยายโอกาสทางการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3) พร้อมได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฎิรูปการศึกษาต่อมา

รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 43 ที่กำหนดให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปีอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่กำหนดให้การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ในอำเภอทุกเขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้นโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ได้เข้าร่วมโครงการของอำเภอรัตนวาปีในฐานะโรงเรียนนำร่องการจัดการศึกษา ในปี พ.ศ. 2542

ปัจจุบันโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมีห้องเรียน 12 ห้อง จัดเป็น 3 ระดับ คือ

ระดับก่อนประถมศึกษา
ระดับประถมศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในปีการศึกษา 2544 นายอภิชาติ ภูประเสริฐ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ และรักษาการณ์ในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ เนื่องจากนายวิจิตร หมื่นเรือคำ เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2545 และ นายเสกสรรค์ สุระวิชัย ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ในวันที่ 6 มกราคม 2546 จนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนชั้นดี มีคุณภาพ นักเรียนมีคุณธรรม ก้าวนำเทคโนโลยี รักษ์วิถีไทย ชุมชนร่วมใจพัฒนา ดนตรีกีฬาเป็นเลิศ

คำขวัญ

ตั้งใจเรียน เพียรความดี มีวินัย ห่างไกลยาเสพติด

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้ทั่วอย่างมีคุณภาพ

2. พัฒนาผู้เรียนให้ได้เรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็มศักยภาพของผู้เรียน

3. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะการเรียนรู้ด้านวิชาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์บริการด้านต่างๆให้กับชุมชน

5. ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลก

6. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการที่ดี

7. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

8. จัดระบบควบคุมดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

9. ส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและการดำเนินวิถีไทยอีสาน

10. พัฒนาทักษะ ICT ดนตรี กีฬา นาฎศิลป์เป็นเลิศ

เป้าหมาย

1. นักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับทุกคน

2. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานครบทุกสาระการเรียนรู้

3. นักเรียนทุกคนดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

4. นักเรียนสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

5. นักเรียนมีแนวทางในการพัฒนากระบวนการคิด การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล

อักษรย่อ

น.ว.