ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
26/10/2552
  
ขอบริจาคเครื่องคงพิวเตอร์ใช้จัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เด็กชนบท ขอขอบคุณยิ่ง
นายอุดม คงยะฤทธิ์ 084-3000917