ต้องการรับบริจาค : เครื่องคอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
07/04/2553
  
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา อำเภอเพ็ญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี มีข้าราชการครู จำนวน ๘ คน นักเรียนจำนวน ๑๓๔ คน เป็นโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญ ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ มีอาชีพทำนา และรับจ้างรายวัน มีรายได้ต่ำ ไม่มีเพาเวอร์ที่จะสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้โรงเรียนอย่างเพียงพอ โรงเรียนจึงใคร่ขอแรงศรัทธา จากผู้มีจิตเมตตา ต่อการจัดการศึกษา สนับสนุนบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อ การจักการศึดษาเป็นอย่างยิ่ง จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านผู้มีจิตศรัทธา ขอบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ ตามแต่จะเห็นสมควร
โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา 042220212/0819646946