ต้องการบริจาค : เงินค่าอาหารกลางวัน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
18/01/2555
  
บริษัท โชคยืนยง จำกัด สนับสนุนเงินค่าอาหารกลางวันเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555 ในการทัศนศึกษาเป็นเงิน 4000 (สี่พันบาทถ้วน)