ประวัติ

โรงเรียนบ้านโคกแขวน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลพันดุง
อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
ห่างจากที่ว่าการอำเภอขามทะเลสอ 21 กิโลเมตร
เนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา
มีอายุครบ 66 ปี ในปัจจุบัน
ที่ตั้งโรงเรียน
ทิศเหนือ ติดวัดโคกแขวน
ทิศใต้ ติดถนนและที่ดินชาวบ้านโคกแขวน หมู่ที่2
ทิศตะวันออก ติดถนนและที่ดินชาวบ้านโคกแขวน หมู่ที่2
ทิศตะวันตก ติดถนนและที่ดินชาวบ้านโคกแขวน หมู่ที่2

วิสัยทัศน์

ภาพในปี 2550 โรงเรียนบ้านโคกแขวน ต้องมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาบุคลากรพัฒนากระบวนการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญจนครูเป็นมืออาชีพ ผู้เรียนพัฒนาการเรียนที่เต็มศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม พ.ร.บ.การศึกษา 2542

คำขวัญ

การศึกษาเป็นเลิศ
ประเสริฐคุณธรรม
เป็นผู้นำทางการกีฬา
พัฒนาคุณภาพชีวิต

พันธกิจ

พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามเกณฑ์และมาตรฐานวิชาชีพ
จัดระบบบริหารจัดการได้สอนคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 2542 โดยความร่วมมือของบุคลากรทุกผ่ายที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย

ปรับปรุงหลักสูตรโดยสอดแทรกคุณธรรม นำความรู้และประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปฏิรูปการเรียนรู้ สร้างสื่อการสอนที่เน้นคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาครูให้นำหลักสูตรไปสู่การสอนการประยุกต์ใช้ปรัชญาเสรษฐกิจพอเพียงสอดแทรกหลักคุณธรรม และแก้ปัญหาขาดแคลนครู
สร้างเครือข่ายคุณธรรมบ้านวัด โรงเรียน “บวร”ร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมใจ

อักษรย่อ

ค.ข.

ปรัชญา

คุณธรรม นำความรู้