คณะกรรมการนักเรียน

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นายสรชัญ ปราบภัย
ประธานนักเรียน
ครูที่ปรึกษาและคณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกแขวน