ต้องการบริจาค : เงินทุนการศึกษา

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
18/01/2555
  
โรงพยาบาลขามทะเลสอ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 500 (ห้าร้อยบาทถ้วน) ติดต่อกันทุกปี