ต้องการรับบริจาค : คอมพิวเตอร์

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
09/05/2555
  
โรงเรียนบ้านม้างอนขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคคอมพิวเตอร์โน้ตบุคเพื่อการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ขอบพระคุณยิ่งครับ
นายอุดม คงยะฤทธิ์ 0813683810