ต้องการรับบริจาค : ของขวัญจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๖

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
11/12/2555
  
โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยาได้มีกำหนดการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออก และส่งเสริมให้ผู้ใหญ่ประพฤติปฏิบัติต่อเด็กด้วยความรัก ความเข้าใจ และเพื่อให้ผู้ใหญ่และเด็กได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการลดช่องว่างระหว่างวัย แต่เนื่องจากทางโรงเรียนขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินงาน
ดังนั้นทางโรงเรียนจึ่งใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้ส่งเสริมสนับสนุนเรื่องของของรางวัลในการจัดกิจกรรม ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาจากท่าน
โรงเรียนวัดกู่สันหนองพิทยา ๐๕๓-๘๒๘-๓๐๓ , ๐๘๙-๒๖๖-๐๖๒๐