ต้องการบริจาค : computer มือสองสื่อการเรียนการสอน

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
26/02/2557
  
ชื่อโครงการ ผ้าป่าการศึกษา
แผนงาน บริหารทั่วไป
กลยุทธ์โรงเรียน กลยุทธ์ที่ 6
มาตรฐานการศึกษา (สพฐ.) มาตรฐานที่ 13
ตัวบ่งชี้ของ สมศ. ตัวบ่งชี้ที่ 7
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายจุฬา ศรีบุตตะ
ระยะเวลาดำเนินการ กุมภาพันธ์ 2557 – พฤษภาคม 2557

*************************************
1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
มีกระจายอยู่ทั่วไปเป็นจำนวนมากเป็นภาระที่รัฐบาลยากที่จะดูแลด้านงบประมาณได้ทั่วถึง ประกอบด้วยนโยบายของรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ และโรงเรียนสามารถระดมทุนจากองค์การเอกชนและผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป เพื่อพัฒนาการศึกษาอีกทั้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 8 มาตรา 58 (1)-(2) ว่าด้วยทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล และครอบครัวและสังคมอื่นๆ
ดังนั้นโรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนบ้านนาไคร้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ จึงได้มีมติดำเนินการจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อระดมทุนเพื่อระดมทุนจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะ
2.2 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
2.3 เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ
2.4 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีสงกรานต์ของท้องถิ่น

3. เป้าหมาย
3.1 ด้านปริมาณ
3.1.1 โรงเรียนจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ห้องเรียน
3.1.2 โรงเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้
3.1.3 โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
3.1.4 ชุมชนบ้านนาไคร้ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
3.2 ด้านคุณภาพ
3.2.1 โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
3.2.2 ชุมชนมีความพึงพอใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

4. วิธีการดำเนินการ

ขั้นตอน งาน วันที่/เดือน/พ.ศ. ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
Planning ขั้นเตรียมการ (P)
1. ศึกษานโยบายของโรงเรียน ในส่วน ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา
2. ศึกษาบริบทและสภาพความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการฯ
3. วางแผนจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
4. จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
ก.พ. 2557
นายจุฬา
ศรีบุตตะ
และคณะ
20,000 บาท
Doing ขั้นดำเนินการ (D)
1. ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการฯ และมอบหมายภาระงาน
2. ดำเนินงานตามโครงการฯ ต่างๆ เพื่อระดมทุนตามวัตถุประสงค์
- กิจกรรมประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
- กิจกรรมผ้าป่าการศึกษา
- กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

ก.พ. 2557- เม.ย. 2557


ขั้นตอน งาน วันที่/เดือน/พ.ศ. ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
Checking ขั้นติดตามและประเมินผล (C)
1. ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตาม การดำเนินงานและคอยอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการกำหนด
2. ประเมินผลจากการสังเกต สัมภาษณ์
3. แบบประเมินความพึงพอใจ มี.ค. 2557เม.ย. 2557
Action ปรับปรุงพัฒนา (A)
1. สรุปผลการประเมินกิจกรรมและเสนอแนะแนวทางแก้ไขและพัฒนา
2. จัดทำรายงานโครงการฯ นำเสนอ
ผู้บริหารสถานศึกษา
พ.ค. 2557

5. บุคลากร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5.1 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2 คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์
5.3 ศิษย์เก่าโรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์
5.4 คณะกรรมการดำเนินงาน
5.5 ชุมชนบ้านนาไคร้
5.6 หน่วยงานภาครัฐ /เอกชน /บุคคล

6. ระยะเวลาดำเนินการ
กุมภาพันธ์ 2557 - พฤษภาคม 2557

7. สถานที่
โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์
8. งบประมาณ
เงินงบประมาณ 20,000 บาท
9. การประเมินผล

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้
ด้านปริมาณ
1. โรงเรียนมีห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 1 ห้องเรียน
2. โรงเรียนปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้
3. ผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการดำเนินงานตามโครงการของโรงเรียน
ด้านคุณภาพ
โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสืบสานประเพณีสงกรานต์ของชุมชนเพื่อการอนุรักษ์สืบทอดต่ออนุชนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง สำรวจ

สำรวจ/สังเกต

สอบถาม/สัมภาษณ์

ผลการจัดการศึกษา แบบสำรวจ

แบบสำรวจ

แบบสอบถาม


รายงานผลการดำเนินงาน/ผลการจัดการศึกษา

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
10.1 โรงเรียนมีห้องเรียนอัจฉริยะ สามารถใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ
10.2 โรงเรียนมีภูมิทัศน์ที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม และเอื้อต่อการเรียนรู้
10.3 โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เจริญก้าวหน้าในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
10.4 โรงเรียน องค์กร บุคคล และชุมชน มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และมีส่วนร่วมใน
จัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน


ลงชื่อ...........................ผู้เสนอโครงการ
(นายจุฬา ศรีบุตตะ)
ครู คศ. 3 โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์
ลงชื่อ.........................ผู้อนุมัติ
(นางสาวศุภรพิชญ์ เชิดชน)
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ขอเรียนเชิญร่วมงาน
สืบสานประเพณีสงกรานต์ และ ทอดผ้าป่าการศึกษา วันที่ 12 เมษายน 2557
ณ โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

*******************************************

ด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ ศิษย์เก่า คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนบ้านนาไคร้ มีมติให้มีการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ และทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อระดมทุนเพื่อระดมทุนจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน และพัฒนาการจัดการศึกษาให้
มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ ในวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์
จึงขอกราบเรียนและเรียนเชิญท่านผู้มีจิตเมตตา ร่วมงาน และเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษาในครั้งนี้ร่วมกัน ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายพร้อมอานิสงส์แห่งผลบุญที่ท่านได้กระทำจงดลบันดาลประทานพรให้ท่าน ครอบครัว และญาติมิตรประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณธนสารสมบัติ สัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ เทอญ


กำหนดการ

วันที่ 12 เดือน เมษายน 2557
เวลา 09.00 น. หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน ประชาชนนำต้นเงินและสิ่งของ
ที่จะทำบุญ มารวมกัน ณ หอประชุมโรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์
10.00 น. พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา
10.30 น. ประธานกล่าวเปิดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์
11.00 น. พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ/ มอบของที่ระลึก
11.30 น. พบปะสังสรรค์ /รับประทานอาหาร
13.00 น. ปิดงาน
.........................................................

ประธานฝ่ายสงฆ์
พระครูกมลธรรมรังสี เจ้าอาวาสวัดปทุมรังสี อ.นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์อุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส


ประธานอุปถัมภ์กิตติมศักดิ์ฝ่ายฆราวาส
นายครรชิต วรรณชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
ดร.ภาสกร ภูแต้มนิล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
นายสนั่น นนทมาตย์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3

ประธานฝ่ายฆราวาส
นายภิรมย์ อุทรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า

รองประธานฝ่ายฆราวาส
นายลิขิต พงษ์รัชตะ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์
นายสวย ศรีสุภา (กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประธานคุ้มต่าง ๆ) /รองนายก อบต.กุดหว้า

ประธานฝ่ายดำเนินงาน
นางสาวศุภรพิชญ์ เชิดชน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์
รองประธานฝ่ายดำเนินงาน
คุณครูจุฬา ศรีบุตตะ คุณครูทวีชัย ศรีบุตตะ คุณครูมิ่งกมล แสนพวง นายธนวัฒน์ วิเศษศรี

คณะกรรมการอุปถัมภ์

ผู้อำนวยการเอกรินทร์ รุ่งแสง (ผอ. กลุ่ม 6) และ ผอ.มัธยม

ประธานกรรมการดำเนินงาน (สายกรุงเทพฯ)
คุณวันชัย ศรีบุตตะหัวหน้าฝ่ายบริหาร ธนาคารกรุงไทย(มหาชน)จำกัด
นายแพทย์เกียรติชัย จันปุ่ม

รองประธานกรรมการดำเนินงาน
กรรมการดำเนินงาน

ประธานกรรมการดำเนินงาน (สายบ้านนาไคร้)

รองประธานกรรมการดำเนินงาน
กรรมการดำเนินงาน