ต้องการบริจาค : ขอเชิญร่วมงาน 12 เมษายน2557

วันที่
รูปภาพ
รายละเอียด
ติดต่อ
03/03/2557
  
ขอเชิญร่วมงาน
สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่วันสงกรานต์ 12 เมษายน 2557
และจัดงานผ้าป่าสามัคคี ณ โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์
อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศิษย์เก่า ร่วมกับ อบต.กุดหว้า ได้สืบสานงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในชุมชนอบต.กุดหว้าในวันสงกรานต์ เพื่อระดมทุน จัดงาน ห้องเรียนอัจฉริยะ ร่วมกับ อบต.กุดหว้า จัดงานโครงการอินเทอร์เน็ทตำบลกุดหว้า ณ โรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ เปิดบริการประชาชนตั้งแต่ 6.00 น.- 18.00 น.ทุกวันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2557 เป็นต้นไปโดยโอนเข้าบัญชี กองทุนผ้าป่าเพื่อการศึกษานาไคร้ ธนาคารกรุงไทยเลขที่ 416-0-43458-4 สาขากุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 12 เมษายน 2257 โดยจะระดมทุนเพื่อจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จัดบริการอินเทอร์เน็ทให้ประชาชนใน อบต.กุดหว้า และ ประชาชนโดยทั่วไปได้มาใช้บริการอย่างทั่วถึง
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยพร้อมอานิสงส์แห่งผลบุญที่ท่านได้ทำ จงประทานพร ให้ท่านและครอบครัว มีแต่ ความสุข ความเจริญ ตลอดไป
กำหนดการ
วันที่ 12 เมษายน 2557
เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน นำต้นเงิน ต้นทองผ้าป่าสามัคคี จาก กรุงเทพมหานคร สายต่างๆ ตลอดจนสิ่งของ มารวมกันที่ ห้องประชุมโรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์ ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
เวลา 12.00 น. ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง
เวลา 16.00 น. ปิดงาน
ประธานที่ปรึกษาอุปถัมภ์กิตติมศักดิ์
นายประมวล ศรีทอง นายอำเภอกุฉินารายณ์
ประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์
พระครูกมล ธรรมรังสี เจ้าอาวาสวัดปทุมรังสี เจ้าคณะอำเภอนาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
ประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส
นายครรชิต วรรณชา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3
นายประสาน จันทร์สว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3
นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3
นายสุนทรา หันชัยศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3
ดร.ภาสกร ภูแต้มนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3
นายอภิเชษฐ์ พาลี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3
นายสนั่น นนทมาตย์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3
นายนิรัตน์ โสภาคะยัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์เขต 3
สจ.สุรพงษ์ พลซื่อ สจ.กาฬสินธุ์ เขต 6
ประธานฝ่ายฆราวาส
นายภิรมณ์ อุทรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า
นายรพีพร วิเศษศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า
นางสาวกาญจน์ณภัทร วฤนท์ธิยานันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า
นายสงวน ศรีโยหะ เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า
รองประธานฝ่ายฆราวาส
นายลิขิต พงษ์รัชตะ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
นางเสริญ เผือกแก้ว รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
นางวันเพ็ญ วิเศษศรี กรรมการสถานศึกษา
นางนิรุบล ศรไชย กรรมการสถานศึกษา
นายวัฒนพงษ์ มะอาจเลิศ กรรมการสถานศึกษา
นายถาวร เจียมตัว กรรมการสถานศึกษา
คุณหมอปัจถวี ศรีกำพล ผอ.รพ.สต.นาไคร้
คุณหมอทองสวรรค์ ศรีบุตตะ
ประธานฝ่ายดำเนินงาน
นางสาวศุภรพิชญ์ เชิดชน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์
รองประธานฝ่ายดำเนินงานสายโรงเรียนนาไคร้ประชาสรรค์
นายสวย ศรีสุภา นายจุฬา ศรีบุตตะ นางทวีชัย ศรีบุตตะ นางมิ่งกมล แสนพวง นายธนวัฒน์ วิเศษศรี นางศรีประไหม (สายปทุมธานี) กุลชาติ นางชนิดา สร้อยไข