ประวัติ

ข้อมูลพื้นฐาน
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ถนนสิโรรส ตำบลบาราเฮาะ อำเภอ เมือง จังหวัดปัตตานี รหัสไปรษณีย์ 94000 โทรศัพท์ 073-349049 website http://www.thai-school.net/saningschool/ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
1.2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6
1.3 มีเขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บาราเฮาะ และตะลูโบะ
2. ข้อมูลด้านการบริหาร
2.1 ชื่อ-สกุลผู้บริหาร นางนิภา วิศุภกาญจน์
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขา จิตวิทยาการศึกษา
ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552
2.2 ผู้ช่วยผู้บริหาร(ที่ได้รับแต่งตั้ง) - คน
2.3 ประวัติโดยย่อ คำขวัญและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ถนนสิโรรส ตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต1 อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง เริ่มเปิดการสอนเมื่อวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2482 ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาล ตำบลบาราเฮาะ ” ( บ้านแบรอ ) นายสมาน บูสะมัน เป็นครูใหญ่ อาศัย
ใต้ถุนบ้านนายแวสะและ และมะลี กำนันตำบลบาราเฮาะ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี มีเฉพาะนักเรียนชาย 26 คน
วันที่ 11 กันยายน 2485 ได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและราษฎร หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวในที่ดินของ นางแมะเยาะ สาเยาะ ให้ยืมใช้
วันที่ 29 ธันวาคม 2490 เกิดพายุพัดอาคารเรียนชั่วคราวหักพัง นายนรินทร์ ดาเล็ง ครูใหญ่ขอใช้ใต้ถุนบ้าน นายเจะแม นางสะปีเยาะ เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว ห่างจากสถานที่เรียนเดิมประมาณ 50 เมตร
วันที่ 7 มกราคม 2491 ย้ายสถานที่เรียนจากใต้ถุนบ้าน นายเจะแม นางสะปีเยาะ ไป
ใต้ถุนบ้านนายสาและ นางตีเมาะ
วันที่ 10 ตุลาคม 2493 จัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวใหม่ในหมู่ที่ 1 ห่างจากสถานที่เดิมประมาณ 1 กิโลเมตร ได้รับความร่วมมือจากนายฮามะ ยูโซะ และราษฎรหมู่ที่ 1 สร้างในที่ดินของนายยูโซะ เจะยะปาร์ ให้ยืมใช้จนถึง พ.ศ.2499 อาคารหลังนี้ชำรุดทรุดโทรมมาก
นายนรินทร์ ดาเล็ง ครูใหญ่ขอใช้ใต้ถุนบ้านนายแวอุมาร์ หะยีสามะ เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2500 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ ป.1 ก. ขนาด 4 ห้องเรียน (ไม่มีฝากั้นห้อง) เป็นเงิน 100,000 บาท สร้างในที่ดินของ นายแวฮามะ สะรีเดะ , นายหะยีแวอุเซ็ง โตะนาฮุน , นายยูโซะ อับดุลกอเดร์ และนายมามะ มะแซ เนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน
52 ตารางวา มูลค่า 12,000 บาท
วันที่ 1 มกราคม 2501 นายพร้อม ชูแข นายอำเภอเมืองปัตตานี จัดหาเงินชำระค่าที่ดินแปลงนี้
วันที่ 17 กรกฎาคม 2506 ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู 1 หลัง เป็นเงิน 20,000 บาท สร้างในบริเวณโรงเรียน
วันที่ 6 มิถุนายน 2509 ได้รับงบประมาณสร้างต่อเติมอาคารเรียน 1 ห้องเรียน เป็นเงิน
20,000 บาท
ปีการศึกษา 2512 เปิดขยายชั้นประถมศึกษาตอนปลายชั้นประถมปีที่ 5 มีนักเรียน 20 คน
และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านสะนิง
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2513 จัดซื้อที่ดินเพิ่ม 1 ไร่ 46 ตารางวา ราคา 40,000 บาท และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง
วันที่ 18 พฤษภาคม 2514 ได้รับงบประมาณ ( จากฝ่ายอนามัย ) จัดสร้างถังเก็บน้ำฝนเดินท่อประปาตามอาคารต่าง ๆ และติดตั้งก๊อกน้ำหน้าห้องเรียนเป็นเงิน 5,000 บาท และโรงเรียนหาเงินสมทบส่วนหนึ่ง
วันที่ 30 กันยายน 2514 โรงเรียนร่วมกับกรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนจัดเลี้ยงน้ำชาหาเงินสร้างรั้วโรงเรียนได้เงิน 1,358 บาท คณะครูบริจาค 1,800 ครูใหญ่บริจาค 700 บาท สร้างรั้วคอนกรีตด้านหน้า 1 ด้าน
วันที่ 9 กรกฎาคม 2518 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ ป.1 ก.3 ห้องเรียน เป็นเงิน 150,000 บาท
ปีการศึกษา 2519 ขอเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนบ้านสะนิง เป็น “โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง”
วันที่ 1 มกราคม 2520 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ ป.1 ก.3 ห้องเรียน ( ต่อจากอาคารเรียนเดิม ) เป็นเงิน 120,000 บาท
วันที่ 11 เมษายน 2521 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 400,000 บาท
ปีงบประมาณ 2524 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 1 หลัง แบบ ป.1 ก.1 ห้องเรียน
ปีงบประมาณ 2532 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง แบบ สปช.202/26 เป็นเงิน 250,000 บาท
ปีงบประมาณ 2539 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ 017 ชั้นล่าง 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 250,000 บาท
ปีการศึกษา 2540 เข้าโครงการปฏิรูปการศึกษา สปช. ได้รับงบประมาณปรับปรุงสภาพแวดล้อม ซ่อมและทาสีอาคาร 2 หลัง จัดทำห้อง Sound Lab พร้อมอุปกรณ์และครุภัณฑ์ ห้องวิทยาศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์ อุปกรณ์ / สื่อ
ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนได้รับเงินจากผู้มีจิตศรัทธา จัดสร้างป้ายชื่อโรงเรียนถาวรคอนกรีตเสริมเหล็ก ติดหินอ่อน มูลค่า 37,000 บาท
ปีการศึกษา 2542 ได้รับงบประมาณ ( งบมิยาซาว่า ) 310,000 บาท ซ่อมแซมอาคารเรียน
ปีการศึกษา 2543 ได้รับงบประมาณสร้างถังน้ำฝน แบบ ฝ. 30 พ. เป็นเงิน 67,000 บาท
และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี จัดสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์
( วอลเลย์บอล / ตะกร้อ ) เป็นเงิน 97,000 บาท
ปีงบประมาณ 2545 ได้รับการจัดสรรงบประมาณติดตั้งไฟฟ้าใหม่ทุกอาคาร เป็นเงิน 98,900 บาท และได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก อบต.บาราเฮาะ สร้างสนามเด็กเล่น เป็นเงิน 36,000 บาท ปรับปรุงสนามฟุตบอล ( ถมดินยกระดับ ) เป็นเงิน 50,574 บาท
คำขวัญของโรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา
1.นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกำหนด
3.โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน และองค์กรต่าง ๆ
4.ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5.โรงเรียนมีการนิเทศ ติดตามผลเป็นระยะ
6.โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา

กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategic Issues)
1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา
2. พัฒนาประสิทธิภาพสถานศึกษา
3. พัฒนาประสิทธิภาพนักเรียน และเทคโนโลยี
4. เสริมสร้างความแข็งแรงในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

วิสัยทัศน์

“ภายในปี 2558 โรงเรียนชุมชนบ้านสะนิงมีมาตรฐาน นักเรียนมีคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข”

พันธกิจ

1. จัดระบบบริหารจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
2. พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร และก้าวทันเทคโนโลยี
4. ส่งเสริม สนับสนุน และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม

อักษรย่อ

ชสน.

ปรัชญา

คุณธรรมนำความรู้

มาร์ชหน่วยงาน

-