ข้อมูลกรรมการนักเรียน

คณะกรรมการทั้งหมด 21 ท่าน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
เด็กชายอัฟฎอล เจะแต
ประธานสภานักเรียน
เด็กหญิงนูรีซัน สะมะแอ
เลขานุการ
เด็กหญิงซูไมยะห์ แวดอกอ
เหรัญญิก
เด็กหญิงนุสรีวาตี เจ๊ะมอดอ
ประชาสัมพันธ์
เด็กชายอิรฟาน มูนะ
วิชาการ
เด็กหญิงซูฟีนา เจะเลาะ
กิจกรรม
เด็กชยาซุลกิฟลี เซาะแม
สารวัตรนักเรียน
เด็กหญิงฮาบีบะห์ หมัดหมะ
ระเบียบวินัย
เด็กชายแวมะนาเซ แวบือราเฮง
ระเบียบวินัย
เด็กชายมูฮำหมัดอัฎฮาร์ สาและ
ระเบียบวินัย
เด็กชายฮากิม มามะ
ระเบียบวินัย
เด็กชายมูฮำหมัดอาฟิกซ์ สุหลง
ระเบียบวินัย
เด็กชายอานัส โตะนาฮุน
ระเบียบวินัย
เด็กชายอิสมาแอ สุหลง
ระเบียบวินัย
เด็กชายมะรอกิ มูนะ
ระเบียบวินัย
เด็กชายดานียา แวยูโซะ
ระเบียบวินัย
เด็กหญิงมารียัม เจะแม
ระเบียบวินัย
เด็กชายต่วนอดิลันท์ ปาแซ
ระเบียบวินัย
เด็กหญิงอุษณีย์ อาแวลาเต๊ะ
ระเบียบวินัย
ด.ช.อามีน จารู
ประธานสภานักเรียน