ประวัติ

ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง เปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2482 ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลนาทุ่ง 5 (บ้านนาชะอัง) โดยประชาชนร่วมกันบริจาคเงินสร้างจำนวน 150 บาท และนายเกียง พรมสุริวงค์ เป็นผู้เสียสละที่ดิน
ในปี พ.ศ.2496 นายวงค์ นาควิเชียร ครูใหญ่ ได้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่และอาคารเรียน โดย ได้รับการบริจาคที่ดินจำนวน 2 ไร่ จากนายสนอง นาควิเชียร และนายน้อย สังวรกาญจน์ และได้รับงบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการให้สร้างอาคารเรียน แบบ ป1 ก พิเศษ 4 ห้องเรียน โดยนายโป๊ะ เบ็ญทอง เป็นผู้ดำเนินการสร้าง
ในปี พ.ศ.2508 นายวงค์ นาควิเชียร ครูใหญ่ ได้ดำเนินการพัฒนาขยายระบบการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
ในปี พ.ศ.2515 นายสงวน สุขเสวก รับตำแหน่งครูใหญ่ ได้พัฒนาโรงเรียนจนได้รับรางวัลการประกวดโรงเรียนชุมชนระดับประเทศ
ในปี พ.ศ.2533 นายวรพงศ์ พงษ์ทิพย์พาที รับตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้พัฒนาโรงเรียนจนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนใน 3 ระดับ คือ ระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ในปี พ.ศ.2545 นายสมคิด พานิชเกษม รับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ผู้อำนวยการโรงเรียน) ได้พัฒนาระบบการศึกษาเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพ และได้รับการประเมินคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในปี พ.ศ.2546
ในปี พ.ศ.2550 นายสมคิด พานิชเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินงานบริหารงานจนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้าน ปฐมวัย และประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2550
ในปี พ.ศ.2551-2553 นายสมคิด พานิชเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินงานพัฒนาจัดการเรียนการสอน จนได้รับรางวัลเกียรติยศ แชมป์กีฬา วู้ดบอล นักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย 3 ปีซ้อน (2551-2553)
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2554 นายสุรพล อินทรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านเนินสำลี ได้รับคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง
ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม จากหน่วยประเมิน บริษัท ศูนย์เพิ่มคุณภาพการศึกษา จำกัด โดย สำนักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)หรือ สมศ. เมื่อวันที่ 19-20 และ 23 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2555 ผลการประเมินได้ผ่านทุกตัวบ่งชี้ ทั้งระดับ การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ในปีการศึกษา 2555 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เข้าร่วมโครงการ โรงเรียนดี ศรีตำบล รุ่นที่ 3
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ได้รับโล่และป้ายโรงเรียนดีศรีตำบล จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง ดำเนินการจัดการการศึกษาในชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนักเรียนทั้งสิน 194 คน บุคลากรจำนวน 17 คน บุคลากรชาย 3 คน บุคลากรหญิง 14 คนวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

โรงเรียนชุมชนบ้านนาชะอัง เป็นแหล่งจัดการศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ควบคู่เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกันสร้างชื่อเสียงกรเรียนรู้

คำขวัญ

คำขวัญของโรงเรียน

คุณภาพของเด็ก คือค่าของครู

พันธกิจ

จัดส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษา ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เป็นคนดี มีคุณธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และร่วมกันสร้างชื่อเสียง ให้เป็นที่ยอมรับโดยชุมชนมีส่วนร่วม

เป้าหมาย

เป้าหมายและผลผลิตหลัก

1. จัดบริการการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา

2. จัดบริการการศึกษาระดับประถมศึกษา

3. จัดบริการการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

อักษรย่อ

อักษรย่อของโรงเรียน

น.อ.

เพลง

เพลงมาร์ชนาชะอัง
พวกเราเหล่าชาวนาชะอัง ต่างมุ่งหวังรักษาภารดร
เราพร้อมเพรียงทั่วถิ่นแดนดินมารดร ด้วยสังวรรักษาสามัคคี
เกียรติยศปรากฏกระเดื่องแดนดิน จรุงกลิ่นล้ำเลิศประเสริฐศรี
เหล่านักเรียนพากเพียรทำแต่ความดี จนเป็นที่ล่วงรู้ในหมู่ประชา
ฟ้า-ขาวพราวสะบัด ธงเด่นชัดรัศมีมีสง่า
เป็นสัญลักษณ์พึงตระหนักในความกล้า ใครบีฑาเราสู้ไม่รู้ถอย
การกีฬาใครกล้ามาประจัน เราไม่หวั่นแพ้ชนะเราจะไม่ถอย
ทรหดอดทนเราไม่เคยด้อย มิใช่ย่อยเราหรือคือ นาชะอัง

ปรัชญา

ปรัชญาของโรงเรียน

ความรู้ดี มีจรรยา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม