บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
น.ส.สุวรรณรัตน์ ขำมณี
ครู
ศษ.ม สื่อสารมวลชน
น.ส.เยาวนาฏ ศรีนวล
ครู
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
นางศริญญา สุทธารัตน์
ครูชำนาญการ
ค.บ.ประถมศึกษา
นางเบญญาพร พรมสุริวงค์
ครูชำนาญการ
ค.บ. เกษตรศาสตร์
น.ส.รัตนา แก้วคำขาว
ครูชำนายการพิเศษ
ศษ.บ. ประถมศึกษา
นางภัคจิรา โขมพัตร
ครูชำนาญการ
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
นางสุนีย์ เพชรกำเนิด
ครูชำนาญการ
ค.บ. ธุรกิจการศึกษา / การเงินการธนาคาร
นางชุลีพร คงชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ศศ.บ. พัฒนาชุมชน
นายจรัล คงชนะ
ครูชำนาญการ
วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร
นางจันทรา สุทธิพล
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.วราภรณ์ เพ็ชรทองนะ
ครูดูแลเด็กพิเศษเรียนร่วม
บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
น.ส.ปราณี รัตนเทพี
พนักงานธุรการ
บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
นางสาวสุพรรณี นิลสังข์
ครู
นางสาวเนตรดาว ธรรมเนียม
ครูผู้ช่วย
นางสาวปภาดา พริ้งเพราะ
ครูผู้ช่วย