ประวัติ

โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม ตั้งอยู่ริมถนนปากช่อง - สำสมพุง ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยประกาศจัดตั้งจากกรมสามัญศึกษาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ . ศ . 2527
ละเปลี่ยนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( สพฐ .) เมื่อ 6 กรกฎาคม 2546 ใช้อาคารเรียนของโรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอมวกเหล็ก เป็นสถานที่เรียนครั้งแรก และได้ย้ายมาสถานที่ตั้งปัจจุบันเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ . ศ . 2528 โดยได้รับการบริจาคที่ดินจำนวน 42 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา จากผู้มีอุปการคุณดังนี้
1. นายเจริญ - นางบุญส่ง แสงคล้อย จำนวน 13 ไร่ 2 งาน 45 ตารางวา
2. นายอุดมศักดิ์ - นางเพียงใจ ขุนโขลน จำนวน 10 ไร่
3. นายเล็ก - นางทองหล่อ ชื่นอารมณ์ จำนวน 7 ไร่
4. นายบุญช่วย - นางธนารัตน์ หลักธง จำนวน 7 ไร่
5. สภาตำบลลำพญากลาง จำนวน 5 ไร่
พื้นที่ตั้งของโรงเรียนและบริเวณโดยทั่วไปเป็นที่ราบระหว่างภูเขา ประชากรตั้งบ้านเรือนอยู่อย่างกระจัดกระจายไม่หนาแน่น ส่วนใหญ่อพยพย้ายถิ่นมาจากที่อื่นจับจองที่ทำกินในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อทำอาชีพทางการเกษตร เช่น การเลี้ยงโคนม
เลี้ยงโคเนื้อ การทำไร่ ทำสวน และรับจ้าง มีรายได้ในแต่ละปีไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝน ทำให้เศรษฐกิจไม่ดีเท่าที่ควร ประชากรวัยทำงานส่วนใหญ่ต้องทำงานต่างถิ่น หรือรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว อาชีพเลี้ยงโคนมเป็นเพียงอาชีพเดียวที่ทำรายได้ให้กับประชากรอย่างสม่ำเสมอค่อนข้างคงที่ แต่ก็มีประชากรจำนวนมากที่มีรายได้ต่ำเนื่องจากมีอาชีพรับจ้างรายวัน มีรายได้ไม่แน่นอนและไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ประชากรมีรายได้เฉลี่ย / คน / ปี ประมาณ 16,000 บาท ด้วยเหตุผลที่ประชากรส่วนใหญ่ย้ายถิ่นฐานมาจากที่อื่น ทำให้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถือปฏิบัติมีความแตกต่างกันไม่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองอย่งเด่นชัดมากนัก ยึดถือปฏิบัติตามวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมเช่นเดียวกับคนไทยโดยทั่วไปเป็นประเพณีเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมา เช่นประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมเป็นโรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษาที่อยู่ห่างไกลจังหวัดสระบุรีมากที่สุดเป็นระยะทาง 106 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางประมาณ 3 ชั่วโมงโดยอยู่ติดชายแดนด้านทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา การคมนาคมจากตัวจังหวัดสระบุรีถึงโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคมสามารถใช้ได้ 2 เส้นทางคือ เส้นทางตามถนนมิตรภาพถึงตัวอำเภอปากช่องและแยกเข้าเส้นทางตามถนนปากช่อง - ลำนารายณ์ มีระยะทาง 30 กิโลเมตร ส่วนอีกเส้นทางใช้เส้นทางผ่านอำเภอแก่งคอย อำเภอมวกเหล็กและอำเภอวังม่วงซึ่งเป็นเส้นทางเลาะตามภูเขา เป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวและค่อนข้างอันตราย

วิสัยทัศน์

มีคุณธรรมจริยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาการเรียนรู้ มุ่งสู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

คำขวัญ

เรียนดี กีฬาเด่น ละเว้นอบาย

พันธกิจ

1.พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนด้วยระบบคุณภาพ(Quality System Management)
2.พัฒนาการัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล(World-Class Standard School)
3.พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก(World Citizen)ตามมาตรฐานการศึกษาและรักษ์ความเป็นไทย
4.พัฒนาผู้เรียนให้มีค่านิยมอันดีงามและส่งเสริมการดำเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

1.สร้างโรงเรียนชั้นดี บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เป็นผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน
2.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีขวัญกำลังใจผ่านการประเมินในระดับปกติ
3.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
4.พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก(World Citizen)มีลักษณะเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านสื่อสารสองภาษา ด้านลำ้หน้าทางความคิด ด้านผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดอบต่อสังคมโลก
5.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม รักษ์ความเป็นไทย ดำเนินขีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอิพียง มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
6.พัฒนาโรงเรียนให้มีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ

อักษรย่อ

ซ.น.ว.

เพลง

สามัคคี มีวินัย ใฝ่ศึกษา คุณธรรม นำปัญญา พาสร้างสรรค์
จารึกใน ลูกฟ้าขาว พาผูกพัน เชิดชูมั่น "ซับน้อยเหนือ" เพื่อเยาวชน

สัญลักษณ์ แห่งธรรม แสนล้ำเลิศ พระประเสริฐ เตือนใจรู้ คู่เหตุผล
ดอกบัวคือ ความสดใส ไม่อับจน รวงข้าวฟ่าง กระจ่างผล ดลสามัคคี

รวมเป็นเรา ลูก ซ.น.ว. ผู้ก่อเกิด รักทูนเทิด สถาบัน มั่นศักดิ์ศรี
ราชพฤกษ์ ชูช่อเหลือง เนื่องนานปี เทิดศักดิ์ศรี ลูกฟ้า ขาว ก้าวหน้าไกล

ปรัชญา

มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม