บุคลากร

นายสัญญา สีหะวงษ์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ..
นายณรงค์ กิ่งจำปา
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ..
นายสวงค์ สวนใต้
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ..
นางนัฏฐา สอดโคกสูง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1..
นางพิมพ์พร บุตรชานนท์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ..
นายวสันต์ อึ้งพานิชย์
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ..
นายภูวณัฐ ศิริโภคกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1..
นางศมนวรรณ์ เชื้อฉ่ำหลวง
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ..
นายอัครพนธ์ อินธิราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.1..
นายกิตติ ช้างชู
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ..
นางอุทัยวรรณ สวนใต้
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ..
นางสาวพนิดา ทินบุตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย..
นางสาวนฤมล เภาสระคู
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย..
นายอัศนัย วารีศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1..
นางสาวจิราำภรณ์ บุญลาด
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย..
นางสาวชัญญรัชต์ สีห์ชุติวงษ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง..