บุคลากร

 ค.บ. วิชาเอก เทคโนโลยีทางการศึกาา วิชาโท ภาษาอังกฤษ
 081-266-7903
 ศษ.บ. การสอนภาษาไทย
 0850135051
 ค.บ. คณิตศาสตร์
 089-910-9226,089-846-3819
 วท.บ. วิชาเอก สถิติประยุกต์ วิชาโท คณิตศาสตร์
 086-876-3070
 ค.บ. สังคมศึกษา
 0895226257,08745615
 วท.บ.พลศึกษา
 0814377984
 ศษ.ม. การบริหารการศึกษา
 0847265313
 ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป
 0853102225,0883776730