ชื่อ-นามสกุล

นายอดิเรก เยะหมัน

ตำแหน่ง

ครู / รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

การศึกษา

ปริญญาตรี