ข่าวและกิจกรรม

การบริจาค

รูปภาพ
ประเภท
รายการ
วันที่
ต้องการรับบริจาค
เสื้อผ้า/ชุดกีฬา/ชุดพื้นเมือง
20/02/2552
ต้องการรับบริจาค
หนังสือประจำห้องสมุด/ตำราเรียน/แบบฝึกหัด
20/02/2552
ต้องการรับบริจาค
ชุดอุปกรณ์เปตอง
20/02/2552

นครสวรรค์ เขต 3

นครสวรรค์