คณะกรรมการสถานศึกษา

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นายบุญมี ปรากฏเลิศ
ประธานกรรมการสถานศึกษา
นายอัมพร เทศบุตร
รองกรรมการสถานศึกษา
นายบุญลือ ปรากฏเลิศ
กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
นายสหพันธ์พงษ์ ไชยกุล
กรรมการผู้แทนครู
นายสงคราม แมนประโคน
กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
นางบุหงา สัตปานนท์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
นางสมบัติ สัตปานนท์
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พระอธิการพุทธ อนาลโย
กรรมการผู้แทนพระภิกษุ
หลวงพ่อจรัส จันทสาโร
กรรมการผู้แทนพระภิกษุ
นายนวน ปิยังคะบุตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายวิเชียร เม็งประโคน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบุญธรรม พรมมา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายบุญทัน ชุมทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเลา แก้วประเสริฐ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายเพชร อึงชื่น
กรรมการและเลขานุการ