ข้อมูลอาคาร

รูปภาพ
ชื่ออาคาร
ปีที่สร้าง
จำนวนห้อง
จำนวนชั้น
งบประมาณในการก่อสร้าง
สถานะ
ป 1 ฉ(ป.1-2,คณิต,อังกฤษ,สภานักเรียน)
2519
8
2
265,000
อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง
ป 1 ฉอ 5(ป.3,วิทย์,ไทย,สังคม)
2520
8
2
350,000
อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง
ป 1 ฉอ 4(อนุบาล)
2521
4
1
350,000
อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง
สปช. 105/29 (ป.4)
2538
8
2
1,640,000
อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง
องค์การ 2
2513
2
2
54,000
อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง
องค์การ 2
2519
2
2
54,000
อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง
องค์การ 2
2521
2
2
54,000
อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง
องค์การ 2
2522
2
2
85,000
อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง
องค์การ 2
2527
2
2
85,000
อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง
สปช. 302/28 พิเศษ (ป.5-ป.6)
2529
1
1
50,000
อยู่ระหว่างการซ่อมบำรุง
อาคาร ICT
2551
2
2
100,000
พร้อมใช้งาน
ห้องสมุด
2543
2
2
250,000
พร้อมใช้งาน
เรือนเก็บอุปกรณ์
2523
1
1
50,000
ไม่สามารถใช้งานได้