บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
รองผู้อำนวยการ พงษ์ศักดิ์ จันร่องคำ
-
รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สอนกลุ่มสาระศิลปะ
คบ.ศิลปศึกษา ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอิสเทริน สอน สาระศิลปะและ ประวิติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
คุณครูสหพันธ์พงศ์ ไชยกุล
คศ.2 สอนประถมศึกษาปีที่ 5
คบ. อุตสาหกรรม
คุณครูไพจิตร ใบทอง
คศ.2 สอนอนุบาล 1
ศศบ. คหกรรมศาสตร์
คุณครูลัดดาวัลย์ องอาจ
คศ.2 สอนประถมศึกษาปีที่ 2
คบ. ประถมศึกษา
คุณครูจรรยา สันติภพ
คศ.2 สอนประถมศึกษาปีที่ 4
คบ. สุขศึกษา
คุณครูทัตยา สัตปานนท์
คศ.2 สอนสาระพระพุทธศาสนา ม.1-3 และสอนป.3
ศศบ. บริหารการศึกษา
คุณครูดาวรรณ์ เรืองสุขสุด
คศ.2 สอนสาระต่างประเทศ ม.1-3 และชั้นประถมศึกษา
คบ. ภาษาอังกฤษ
คุณครูสุนิชนันท์ พันธุมัย
คศ.2 สอนอนุบาล 2
คบ. นาฏศิลป์
คุณครูฐิติมา สุนินทบูรณ์
คศ.3 สอนสาระวิทยาศาสตร์ ม.1-3
คบ. วิทยาศาสตร์(กำลังศึกษาต่อ ป.โท)
คุณครูคำมี อธิราชเทวินทร์
คศ.2 สอนประถมศึกษาปีที่ 1
คบ. ประถมศึกษา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
คุณครูยุพิน จันร่องคำ
คศ.2 สอนประถมศึกษาปีที่ 2
วทบ. เกษตรศาสตร์
คุณครูรุ่งโรจน์ สังข์โกมล
คร ค.ศ.1 สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครุศาสตรบัณฑิต
คุณครูภูดิส ถิระชาติมงคล
ครูผู้ช่วย สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค.บ.อังกฤษ
คุณครูพงศกรณ์ ศาลางาม
ครูผู้ช่วย ประจำชั้นป.3/1
อุตสาหกรรมศิลป์
คุณครูคำพุฒ เสาใย
ครูผู้ช่วย สอนพลศึกษา
วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา
คุณครูปนัดดา เจริญราช
ครูผู้ช่วย
คุณครูทิวทอง ทองเสี่ยน
ครูผู้ช่วย