บุคลากร

 คบ.ศิลปศึกษา ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยอิสเทริน สอน สาระศิลปะและ ประวิติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
 -
 คบ. วิทยาศาสตร์(กำลังศึกษาต่อ ป.โท)
 
 คบ. ประถมศึกษา สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
 0862461109
 วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา