ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายเพชร อึงชื่น
-
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเมียง
ศษบ.การบริหารการศึกษา ปริญญาโท บริหารการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น