ประวัติ

โรงเรียนบ้านตาเมียงตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 11 มิถุนายน2482 นายอำเภอปราสาทเป็นผู้ตั้งขึ้นเป็นอาคารชั่วคราวโดยได้รับความร่วมมือจากราษฎรใน หมู่บ้านตาเมียง หมู่ที่ 3 ตำบลบักได อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้แต่งตั้ง

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบ้านตาเมียงเป็นโรงเรียนที่น่าอยู่จัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาครูสู่มือาชีพ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นและ เทคโนโลยีมาพัฒนาการศึกษา โดยมีการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พันธกิจ

พันธกิจ
1. จัดและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้
2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ และประเมินตามสภาพจริง
3. จัดและพัฒนาโรงเรียนให้น่าอยู่มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนการสอน
4.พัฒนาโครงสร้างและระบบบริหารเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา
5. ส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองและงานเข้าสู่มาตรฐานการศึกษา
6. จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับศักยภาพและความต้องการของนักเรียนและท้องถิ่น
7. จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
8. ประสานความร่วมมือจากชุมชนและองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อพัฒนาโรงเรียน

อักษรย่อ

พตม.

ปรัชญา

ปัญญาประดุจดังอาวุธ