คณะกรรมการสถานศึกษา

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นายรัง หอมหวล
ประธานกรรมการสถานศึกษา
นายพูน โพธิ์ชัย
กรรมการสถานศึกษา
นายสมพงษ์ หอมหวล
กรรมการสถานศึกษา
นายมานิต อูบแก้ว
ตัวแทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
นายอรรถเศรษฐ์ ทองเฉลิม
ตัวแทนศิษย์เก่า
นายวิรัตน์ ฉุยมานะ
ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน
นายมีชัย วงศ์ขันตี
ตัวแทนครู
นายกิตติศักดิ์ วาระสิทธิ์
กรรมการสถานศึกษา
นายสราวุธ สีหะวงษ์
เลขานุการ