ผู้บริหาร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายสราวุธ สีหะวงษ์
wut234 @hotmail.com
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กศ.ม. เอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก