ประวัติ

โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2490 โดยชาวบ้านน้ำอ้อมร่วมกันจัดสร้างขึ้น ก่อสร้างครั้งแรกเป็นอาคารชั่วคราวเรียนกับพื้นดิน โดยมีนายจง หอมหวล เป็นผู้บริจาคที่ดิน จำนวน 10 ไร่ 1 งาน 55 ตารางวา เป็นสถานที่ปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนบ้านน้ำอ้อมจนถึงปัจจุบันนี้ การจัดตั้งโรงเรียนในครั้งแรกนั้น มี นายคง สีวังโป่ง เป็นครูใหญ่และ นายสำราญ โฉมอุดม เป็นครูผู้สอน
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2596 คณะครูพร้อมด้วยประชาชนในหมู่บ้านน้ำอ้อมได้ช่วยกันสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวรขึ้น 1 หลัง โดยมีฝาเป็นบางด้าน จำนวน 2 ห้องเรียนหลังคามุงสังกะสี ยกพื้นประมาณ 1 เมตร พื้นไม้เนื้อแข็ง การสร้างอาคารเรียนในครั้งนี้ได้มีครูช่างไม้มาช่วยดำเนินงานก่อสร้าง คือ นายยนต์ ชูฟัก การสร้างอาคารเรียนมิได้งบประมาณจากทางราชการแต่อย่างใด
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2515 ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนขึ้นใหม่ คืออาคารเรียนหลังที่ 1 ในปัจจุบัน แบบ ป.1 ข หลังคามุงกระเบื้อง จำนวน 4 ห้องเรียน พื้นยกสูง 1 เมตร
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 ได้รับงาบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียน อีก 1 หลัง คืออาคารเรียนหลังที่ 2 ในปัจจุบัน แบบ ป.1 ข หลังคามุงสังกะสี จำนวน 4 ห้องเรียน
ต่อมาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง คืออาคารเรียนหลังที่ 3 ในปัจจุบัน แบบ สปช.103 จำนวน 4 ห้องเรียน

วิสัยทัศน์

“พัฒนาโรงเรียนให้ดีมีมาตรฐาน สร้างเด็กให้มีคุณธรรมและคุณภาพ”

คำขวัญ

ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจศึกษา พัฒนาส่วนรวม

พันธกิจ

1. โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันสนับสนุนเด็กในวัยเรียน ให้เข้ารับการศึกษาในแต่ละระดับชั้นอย่างทั่วถึงและครบทุกคน ในเขตบริการของโรงเรียน
2. โรงเรียนสนับสนุนให้นักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับ เข้าเรียนต่อในการศึกษาระดับสูง
3. โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น
4. พัฒนาการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนโดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญโดยสอดแทรก คุณธรรม จริยธรรม และการดำรงชีวิตให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
5. โรงเรียนจัดระบบนิเทศ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน
6. โรงเรียนและชุมชนร่วมวางแผน กำหนดยุทธศาสตร์ ดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
7. โรงเรียนจัดให้มีการประเมินผลตามสภาพที่แท้จริง โดยจัดทำแฟ้มสะสมงาน
8. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ทุกระดับชั้น มีความร่มรื่น ปลอดภัย และห่างไกลจากสารเสพติดทุกชนิด
9. ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขตำบล อำเภอ จังหวัด เพื่อส่งเสริมสุขภาพนักเรียนในทุกด้าน
10. โรงเรียนร่วมมือกับชุมชน ในการจัดหาทุนทรัพย์เพื่อส่งเสริมการศึกษาในทุกด้าน

เป้าหมาย

1. เด็กก่อนประถมศึกษา(อายุ 4-6 ปี)ได้เข้าเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างครอบคลุมและทั่วถึงภายในเขตบริการของโรงเรียน โดยไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นที่จัดการศึกษาในระดับเดียวกัน
2. เด็กในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทุกคนในเขตบริการของโรงเรียนได้เข้าเรียนอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาตามหลักสูตรและศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายครบทุกคน
3. เด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสในวัยการศึกษาภาคบังคับได้รับการส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาทุกคน
4. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนา ครบทุกด้านและนักเรียนระดับประถมศึกษาทุกคนมีคุณตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด มีความก้าวหน้าในอาชีพมีความเป็นอยู่อย่างสมศักดิ์ศรี มีขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน
6. ปรับปรุงระบบบริหารจัดการในโรงเรียนให้มีประสิทธิ์ภาพเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพื่อการบริหารจัดการระบบข้อมูล สารสนเทศ ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
7. นักเรียนทุกคนได้เรียนอยู่ในโรงเรียนที่มีอาคารเรียน อาคารประกอบที่เพียงพอ มีความปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความสะอาด ร่มรื่นและสวยงาม ถูกสุขลักษณะ ปราศจากมลพิษ
8. นักเรียนทุกคนได้รับความคุ้มครองสิทธิ และปลอดภัยจากการถูกละเมิดทั้งทางร่างกายและจิตใจ

อักษรย่อ

น.อ.

ปรัชญา

ปรมตถนาโถ ชีวิตตานํ ปชโชโต (การศึกษาดีเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตตน)