คณะกรรมการสถานศึกษา

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
นายขาบ ฉิมงาม
-
ประธานกรรมการ(กำนันตำบลสะเดา)
นายอรเดช ใบลี
-
กรรมการ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 )
นายประดิษฐ์ ศรีธร
-
กรรมการ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 )
นายสมัย สมานมิตร
-
กรรมการ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7)
นายบุญมา คำผง
-
กรรมการ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8)
นายสุทธิ วัฒน์ สุขแสวง
-
กรรมการ (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 )
นายกำพล มาลาล้ำ
-
กรรมการ (ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น)
นายสมพาด ก้อนเพชร
-
กรรมการ(ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น)
นางคำพอง บุตรงาม
-
กรรมการ (ผู้แทนองค์กรชุมชน )
นางแจว วันมงคล
-
กรรมการ(ผู้แทนผู้ปกครอง)
นางคำพอง ฉิมงาม
-
กรรมการ(ผู้แทนศิษย์เก่า)
พระครูปัจจันตเขตพัฒนคุณ
-
กรรมการ ( ผู้แทนศาสนา )
พระนรินทร์ สันติจิตโต
-
กรรมการ ( ผู้แทนศาสนา )
นายจักรพงษ์ โกสินาม
-
กรรมการ ( ครู )
นายไพรัตน์ ถือวัลย์
-
กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการโรงเรียน)