ประวัติ

โรงเรียนบ้านสนจัดตั้งโดยกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กรมตำรวจมีเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ 3 งาน 68 ตารางวา สร้างเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2503 ต่อมาได้โอนมาเป็นโรงเรียนประชาบาลเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2506 โรงเรียนมีงบประมาณครั้งแรก 50,000 บาทจากกระทรวงศึกษาธิการ สร้างอาคารเรียนขนาดถาวร 3 ห้องแบบป.1 เปิดสอนเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2507 ต่อมาโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เมื่อพ.ศ.2523ปัจจุบันมีอาคารเรียน อาคารประกอบดังนี้
ุ อาคารเรียน แบบ ป 1 ช 1 หลัง
ุ อาคารเรียน แบบป 1 ฉ 2 หลัง
ุ อาคารเรียน แบบ สปช 103/26 1 หลัง
ุ อาคารเรียน แบบ สปช 105/26 1 หลัง
ุ อาคารเรียน แบบ สปช 105/29 1 หลัง
ุ อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 102/26 1 หลัง
ุ อาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช 105/26 1 หลัง
ุ บ้านพักครู แบบองค์การ ฯ 2 หลัง
ุ บ้านพักครู แบบ สปช 302/26 1 หลัง
ุ บ้านพักครู แบบ สปช 303/26 1 หลัง
 ส้วม แบบ สปช 601/26 4 หลัง
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานโรงเรียนบ้านสน ตั้งอยู่ที่ ม.11 ต.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์
อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ระยะทาง 78 กิโลเมตร 1.3 ข้อมูลสภาพชุมชน
หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนบ้านสน มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน คือ
1.3.1 บ้านสนพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ผู้นำหมู่บ้านคือ
ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อนายนายประดิษฐ์ ศรีสาทร
1.3.2 บ้านสนสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ผู้นำหมู่บ้านคือ
ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อนายขาม ฉิมงาม
1.3.3 บ้านสนใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ผู้นำหมู่บ้านคือ
ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อนายอรเดช ใบลี
1.3.4 บ้านนากลาง หมู่ที่ 8 ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ผู้นำหมู่บ้านคือ
ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อนายบุญมา คำผง
1.3.5 บ้านแสนทอง หมู่ที่ 7 ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ผู้นำหมู่บ้านคือ
ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อนายสมัย สมานมิตร
1.3.6 บ้านโคกหิน หมู่ที่ 10 ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ผู้นำหมู่บ้านคือ
ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อนายสุทธิวัฒน์ สุขแสวง

การประกอบอาชีพ
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
- ทำนา
- ทำไร่อ้อย
- ทำไร่มันสำปะหลัง
- รับจ้างทั่วไป
- เลี้ยงสัตว์
- ฐานะค่อนข้างยากจน

สภาพการศึกษา
ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปัจจุบันประชาชนได้เห็นความสำคัญของการศึกษาส่งลูกหลานให้เข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นเป็นจำนวนมาก

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนสะอาด ร่มรื่น สวยงาม ครูสร้างสรรค์ พัฒนา
นักเรียนเก่งกล้า มีวินัย ชุมชน เอาใจใส่ศรัทธา”

คำขวัญ

-

พันธกิจ

1.จัดการศึกษาให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
2.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้เต็ม
ศักยภาพ
3.จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเสริมกิจกรรมตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการ
4.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สถานประกอบการให้เอื้อต่อการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองของ
นักเรียน และพัฒนาระบบข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.ปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานวิชาชีพ
6.ปรับปรุงระบบบริหารและจัดการโดยเน้นการบริหารที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมยึดความโปร่งใสและตรวจสอบได้
7.ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจอันดีแก่ชุมชน สังคม เพื่อให้ความร่วมมือระหว่างองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย


1.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามมาตรฐานที่กำหนด มีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์
รวมถึงมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี
2.ครูผู้สอนมีทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ มีคุณธรรม
จริยธรรม ค่านิยมที่ถูกต้องและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
3.โรงเรียนมีระบบบริหารและจัดการที่มีประสิทธิภาพมีระบบประกันคุณภาพภายในตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
4.ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชนและองค์กรส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและสนับสนุนช่วยเหลือทรัพยากรในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

อักษรย่อ

บ.บ.ส.

เพลง

-

ปรัชญา

มารยาทงาม การเรียนดี กีฬาเด่น เก่งการงาน ประสานชุมชน