บุคลากร

รูปภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
การศึกษา
นายสิทธิ์ คำเลิศ
-
ครู ค.ศ. 2/ชำนาญการ
ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์
นายราวี เหิมฉลาด
-
ครู ค.ศ.2 / ชำนาญการ
ค.บ. บริหารการศึกษา
นายอนันต์ สินสร้าง
-
ครู ค.ศ.2/ชำนาญการ
ป.ว.ส. ก่อสร้าง
นางดวงหทัย ใบลี
-
ครู ค.ศ.2/ชำนาญการ
ค.บ.วิทยาศาสตร์
นายจักรพงษ์ โกสีนาม
-
ครู ค.ศ.2/ชำนาญการ
กศ.บ. สังคมศึกษา
นางสาวพัชราภรณ์ วงเวียน
-
ครู ค.ศ. 2/ชำนาญการ
ค.บ. พัฒนาชุมชน
นางจันทร์เพ็ญ โกสีนาม
-
ครู ค.ศ. 2/ชำนาญการ
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
นายคมนิรันดร์ จันแดง
-
ครู ค.ศ. 1
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
นางสาวชูศรี ศรีสุข
-
ครู ค.ศ.1
ค.บ. ภาษาไทย
นางจิรกาญจน์ แพงวงษ์
[email protected]
ครู ค.ศ. 1
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
นางสาวสิริมณี รุ่งเรือง
-
ครูผู้ช่วย
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
นางจีรวรรณ ลาธุลี
-
ครู ค.ศ.1
ค.บ. การศึกษาปฐมวัย
นางสาวหนึ่งฤทัย บุตรสาลี
[email protected]
ค.ศ.1
ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา
นายสุทัศน์ สมควร
-
นักการภารโรง
ม.ศ.3
นายอนันตชัย คุณนาม
นางสาวเสาวลีย์ มียิ่ง
นางณัฐชานันท์ พระทองสุขสกุล
-
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กศ.ม. บริหารการศึกษา
นายวัชรินทร์ แก้วดี
นายอดุลย์ เทพศัทธา
นางสาวสายันต์ แหวนหล่อ
นางสาวยุพดี ปลุกใจหาญ
นายวาทิศ สันทา
นายอุดมทรัพย์ บุญคง
นางสกาวรัตน์ ชาญศรี
ครู
นางสาวอรเนตร บันลือ
ครู